Regulamin Konkursu  Nauczyciel Roku 2023

 

  § 1
Postanowienia Ogólne

1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą: Nauczyciel Roku 2023 (dalej „Konkurs”).
2) Organizatorem Konkursu jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8 (dalej „Organizator”).
3) Patronem Honorowym Konkursu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8 (dalej „Patron Honorowy”).
4) Konkurs będzie trwał od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 10 października 2023 r.
6) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o której mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
7) Osobą zgłaszającą jest osoba, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
8) Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, którzy mogą być wzorem dobrych nauczycieli dla całej społeczności oświatowej w Polsce lub poza granicami kraju oraz przyznanie tytułu: Nauczyciel Roku 2023.

§ 2
Uczestnicy Konkursu

1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również nauczyciele działający poza granicami kraju na rzecz Polonii (dalej „Uczestnik”).
2) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a) członkowie władz i pracownicy Organizatora;
b) osoby wchodzące w skład Jury i Kapituły Konkursu.

§ 3
Przystąpienie do Konkursu

1) Do udziału w Konkursie konieczne jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego na stronie internetowej www.glos.pl. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
b) przesłanie ww. formularza wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami na adres Organizatora („Głos Nauczycielski”, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa), z dopiskiem „Nauczyciel Roku 2023”;
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także dodatkowych informacji o Uczestniku Konkursu podanych z własnej woli w formularzu zgłoszeniowym lub w dołączonych do niego materiałach (z wyjątkiem informacji o przynależności związkowej), w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej (w szczególności w prasie, w tym w „Głosie Nauczycielskim” – wydanie drukowane i elektroniczne, i na stronie internetowej www.glos.pl) i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter) i ZNP (Facebook, Twitter) imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciel Roku oraz imion i nazwisk osób Wyróżnionych i Nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku przez Jury, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
d) wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku (w szczególności w prasie, w tym w „Głosie Nauczycielskim” – wydanie drukowane i elektroniczne, i na stronie internetowej www.glos.pl) i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter) i ZNP (Facebook, Twitter) w przypadku otrzymania tytułu Nauczyciel Roku oraz tytułów: Wyróżniony lub Nominowany do tytułu Nauczyciel Roku. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
2) Jeśli w złożonym przez Uczestnika formularzu zgłoszeniowym Konkursu, w uzasadnieniu lub załącznikach znajdą się dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w szczególności dane o przynależności związkowej, Uczestnik może złożyć w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych. Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, odmowa nie ma wpływu na prawo do uczestnictwa w Konkursie. W razie odmowy udzielenia zgody w tym zakresie, informacje te nie będą przetwarzane, ani publikowane. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o przynależności związkowej stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
3) Uczestników Konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału w Konkursie, mogą zgłaszać również inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową (dalej „Osoba zgłaszająca”).
4) W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 3 powyżej (Osoba zgłaszająca), formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie osoby zgłaszanej (Uczestnika), o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. c oraz w § 3 ust. 1 pkt. d niniejszego Regulaminu.
5) W przypadku złożenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, formularz zgłoszeniowy może zawierać oświadczenie osoby zgłaszanej (Uczestnika), o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
6) W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 3 powyżej (Osoba zgłaszająca), formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie Osoby zgłaszającej o wyrażeniu przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych (Osoby zgłaszającej) przez Organizatora. Podanie Organizatorowi przez Osobę zgłaszającą swoich danych osobowych (imię i nazwisko; status, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej niniejszego Regulaminu; kontakt: e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia Konkursu. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Osobę zgłaszającą stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Jeśli osoba zgłaszająca jest niepełnoletnia, oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisuje opiekun prawny tej osoby.
7) Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora nastąpi w dniu 8 września 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).
8) Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu. Wyjątkiem jest przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, gdzie zgoda osoby na przetwarzanie takich danych musi być zgodą wyraźną, a jej brak nie stanowi przeszkody w udziale w konkursie.

§ 4
Zasady Konkursu

1) W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu oraz przedstawiciele Organizatora („Jury”).
2) Spośród zgłoszonych Uczestników Jury nominuje 13 kandydatów do tytułu Nauczyciel Roku, biorąc pod uwagę w szczególności szeroko rozumiane osiągnięcia wychowawcze i dydaktyczne Uczestników, postawę Uczestników oraz ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, w tym promowanie pozytywnych wzorców zachowań. Jury ocenia ww. kryteria autonomicznie, z uwzględnieniem własnej oceny przesłanych przez Uczestników formularzy zgłoszeniowych wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami, biorąc pod uwagę środowisko, w którym Uczestnicy są zatrudnieni.
3) Spośród Nominowanych Uczestników, o których mowa w ust. 2 powyżej, Jury, przy uwzględnieniu kryteriów i warunków, o których mowa w § 4 ust. 2, wybiera Nauczyciela Roku oraz dwóch Wyróżnionych Uczestników.
4) W przypadku rozbieżności Jury dotyczącej wyboru Nominowanych Uczestników, laureata Konkursu oraz Wyróżnionych Uczestników, Jury przeprowadza głosowanie dotyczące poszczególnych Uczestników. Jury dokonuje wyboru Uczestnika, który w ww. głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów Członków Jury.
5) Nadzór nad kierunkami rozwoju Konkursu sprawuje Honorowa Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi laureaci tytułu Nauczyciel Roku oraz Redaktor Naczelny „Głosu Nauczycielskiego”.

§ 5
Pula nagród

1) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie fundują sponsorzy oraz Organizator i Patron Honorowy.
2) Szkoły lub placówki oświatowe, w których zatrudnieni się nominowani przez Jury Uczestnicy, zostają laureatami znaku jakości „Szkoła na Medal”.
3) Jury Konkursu ma prawo przyznawać Nominowanym Uczestnikom, według własnego uznania, inne wyróżnienia i tytuły.
4) Honorowa Kapituła Konkursu, według własnego uznania, może przyznać tytuł „Przyjaciel Szkoły” osobie lub instytucji szczególnie zaangażowanej w rozwój edukacji oraz wskazać „Inicjatywę Edukacyjną Roku”.
5) Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.

§ 6
Rozstrzygnięcie Konkursu

1) Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury. Jury będzie również czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 10 października 2023 r.
3) Jury sporządzi protokół z rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący laureata Konkursu, Wyróżnionych oraz Nominowanych Uczestników.

§ 7
Wydanie nagród

1) Nagrody zostaną przekazane po Uroczystej Gali w terminie uzgodnionym przez Organizatora ze zdobywcami nagród i wyróżnień.
2) W przypadku gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. Osoba, o której mowa w par. 7 ust. 2 traci także prawo do tytułów przyznanych jej przez Jury.

§ 8
Ogłoszenie wyników i publikacja danych zdobywców nagród

1) Lista Nominowanych Uczestników zostanie ogłoszona na łamach tygodnika „Głos Nauczycielski” (wydanie drukowane i elektroniczne) w numerach poprzedzających Uroczystą Galę oraz na stronie internetowej www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter) i ZNP (Facebook, Twitter).
2) Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanych im nagrodach ogłaszane są podczas Uroczystej Gali 10 października 2023 r. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby Gala odbyła się stacjonarnie, jednak z uwagi na sytuację pandemiczną, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły rozstrzygnięcia Konkursu na formę zdalną.
3) Wizerunki Nominowanych Uczestników zostaną opublikowane w szczególności na łamach „Głosu Nauczycielskiego” (wydanie drukowane i elektroniczne) oraz na www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter) i ZNP (Facebook, Twitter).

§ 9
Reklamacje

1) O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować Organizatora.
2) Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą listowną na adres Organizatora lub mailem na adres: nauczycielroku@glos.pl, w ciągu 14 dni od dostrzeżenia uchybienia, które uzasadniałoby reklamację, nie później jednak niż ciągu roku od dnia zakończenia Konkursu.
4) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie bądź e-mailem, w zależności od drogi jaką złożył reklamację lub wybranego przez Uczestnika sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

§ 10
Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Osób zgłaszających jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8. Administrator w celu prawidłowej realizacji Konkursu może upoważnić inne osoby do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
2) Dane osobowe Uczestników, Osób zgłaszających oraz członków Jury i innych osób wykonujących czynności konieczne do przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Roku oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronie internetowej www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter)
i ZNP (Facebook, Twitter), imienia i nazwiska, wizerunku laureata tytułu Nauczyciel Roku oraz imion i nazwisk i wizerunków osób Wyróżnionych i Nominowanych, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. Dane osobowe Osób zgłaszających przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
3) Dane osobowe Uczestników, Osób zgłaszających oraz członków Jury i innych osób wykonujących czynności konieczne do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i osoby przez niego upoważnione (tj. w szczególności członkowie Jury Konkursu) w celu, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej, i z zastrzeżeniem § 11 ust. 9 i § 10 ust.4 nie będą przekazywane innym osobom.
4) Jeśli okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania, jakim jest przeprowadzenie Konkursu, Administrator może, wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Osób zgłaszających, a także wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu podmiotom przetwarzającym, takim jak firmy dostarczające i serwisujące systemy informatyczne, wykonujące usługi poligraficzne lub inne konieczne do realizacji celu Konkursu, lub dokonujące w związku z przeprowadzeniem Konkursu przetwarzania danych na polecenie Administratora.
5) Administrator może przekazać lub udostępnić innym Administratorom dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu:
a) w celach służących przeprowadzeniu Konkursu (np. nadawanie i odbieranie korespondencji, udostępnianie informacji o Konkursie w środkach masowego przekazu);
b) w celu realizacji swego interesu prawnego, w tym w szczególności rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów powstałych w związku z przeprowadzeniem Konkursu;
c) lub jeśli tego będzie wymagało wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6) Uczestnik oraz Osoba zgłaszająca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przenoszenia danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu.
7) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas konieczny dla przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia zakończenia Konkursu lub przez okres wymagany rozpoczętym postępowaniem reklamacyjnym.
8) Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika oraz Osobę zgłaszającą jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić udział w Konkursie.

§ 11
Postanowienia końcowe

1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym lub załącznikach do ww. formularza, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie o takim fakcie powiadomić Organizatora.
2) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3) W przypadku gdy okaże się, że wśród finalistów lub laureatów Konkursu jest osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące dyskwalifikować tę osobę w świetle kryteriów wymienionych w par. 4 ust. 2 Jury ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – dokonać zmiany werdyktu, o którym mowa w par. 4 ust. 2 i 3 oraz wycofać przyznany tytuł. Analogiczna sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że Jury zostało wprowadzone w błąd przez Uczestnika Konkursu lub Osobę zgłaszającą.
4) Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia zmienionego Regulaminu na stronie www.glos.pl. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
5) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.glos.pl.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie korespondencji lub przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
8) Formularze zgłoszeniowe wraz uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami, przesłane przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
9) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

ORGANIZATOR:
ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”