Przepracowani nauczyciele finansują dużą część działalności szkół. Raport NIK o warunkach pracy w oświacie

3/4 nauczycieli pracuje w wymiarze większym niż 18-godzinne pensum. W dużej części szkół łamane są zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych, ponad połowa nauczycieli nie otrzymała wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia, a 1/3 – za zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W większości szkół nie realizowano części obowiązkowych zajęć. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o organizacji pracy nauczycieli w szkołach publicznych