Głos Nauczycielski - prenumerata na 2024 r.

Drodzy nauczyciele, dyrektorzy, związkowcy, przedstawiciele samorządów! Porady z zakresy prawa oświatowego oraz awansu zawodowego, aktualności oświatowe, niezależne opinie, komentarze i analizy, a także publikacje poświęcone historii polskiej oświaty i Związku znajdziecie tylko w Głosie Nauczycielskim. Prenumeratę na 2024 r. można zamawiać także w naszej redakcji (przy pomocy formularza zamówień - TUTAJ lub mailowo na adres [email protected]). Ogniwom ZNP oferujemy Głos w pakietach! Polecamy wydanie elektroniczne!

Prenumerata zamawiana bezpośrednio w redakcji:

>> prenumerata na 2024 r. - kwartalna: 104 zł; półroczna: 208 zł; roczna: 416 zł

>> pakiety dla ogniw ZNP na 2024 r.: 208 zł za egzemplarz przy zamówieniu

na rok pakietu co najmniej pięciu egzemplarzy z wysyłką na jeden adres.


Prenumerata prosto z redakcji! Zamów TUTAJ!

Formularz zamawiania prenumeraty jest dostępny tutaj:

https://glos.pl/formularz-prenumeraty.

Przyjmujemy również zamówienia przesłane e-mailem na adres [email protected].


Płatności: przelewem na konto ZNP ZG Wydawnictwo Głos Nauczycielski, Bank Pekao S.A., nr konta 10 1240 6247 1111 0000 4975 6643


Adres wydawnictwa: ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa


Uwaga, przy zamawianiu prenumeraty w redakcji i dokonywaniu opłat prosimy pamiętać o przesłaniu nam danych do wystawienia faktury/noty: nazwa placówki oświatowej/instytucji/ogniwa ZNP, numer NIP. Prosimy przesyłać dane na adres: [email protected] lub [email protected]. W przypadku korzystania z bankowości elektronicznej trzeba wpisać te dane w tytule wpłaty.


Wszelkie pytania w sprawie prenumeraty Głosu Nauczycielskiego prosimy kierować na adres: [email protected] lub [email protected]


albo telefonicznie do redakcji GN:

tel. (22) 318-92-60

Polecamy także prenumeratę wydań elektronicznych Głosu Nauczycielskiego w cenie: 300 zł za rok, 150 zł za pół roku i 75 zł za kwartał!


Prenumeratę elektroniczną można kupić:


1. Za pośrednictwem strony e.glos.pl (płatności obsługuje PayU)

lub

2. Zamawiając tą formę prenumeraty w redakcji Głosu Nauczycielskiego - wówczas Czytelnik otrzyma kod dostępu do e-wydań, a płatności dokona na rachunek bankowy Głosu Nauczycielskiego.


Informacje o wydaniu elektronicznym: e.glos.pl

Prawo odstąpienia od umowy prenumeraty


Prenumerator będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej

z Wydawnictwem Głos Nauczycielski umowy o prenumeratę Głosu nauczycielskiego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego egzemplarza tygodnika Głos Nauczycielski w ramach prenumeraty.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o prenumeratę należy poinformować Wydawnictwo Głos Nauczycielski o swojej decyzji o odstąpieniu

od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Pisemne oświadczenie w tej sprawie należy przesłać na adres Wydawnictwo Głos Nauczycielski (ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa). Prenumerator może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy o prenumeratę zwracamy prenumeratorowi wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a każdym przypadku nie później

niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Prenumeratora w pierwotnej transakcji, chyba że Prenumerator wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Prenumerator nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić

i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


>> Adresat Wydawnictwo Głos Nauczycielski, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.

>> Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy dotyczącej prenumeraty tygodnika Głos Nauczycielski

>> Data zawarcia umowy

>> Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

>> Adres konsumenta(-ów)

>> Podpis konsumenta(-ów)

>> Data


(*) Niepotrzebne skreślić

Inne warianty prenumeraty Głosu Nauczycielskiego (2024 r.)


1. Prenumerata za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Przedpłaty na prenumeratę przyjmują placówki pocztowe oraz listonosze (szczegóły poniżej).

Prenumeratę można zamawiać także za pośrednictwem strony internetowej: https://prenumerata.poczta-polska.pl/


Ceny prenumeraty na poszczególne okresy: kwartał - 104 zł; półrocze - 208 zł; trzy kwartały - 312 zł; rok - 416 zł


Uwaga, ważne terminy!

Przedpłaty na prenumeratę przyjmowane są we wszystkich urzędach pocztowych na terenie całego kraju oraz przez listonoszy (od osób niepełnosprawnych w miastach) od wszystkich mieszkańców wsi i małych miasteczek, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony, w terminach:


do 30 listopada – odnośnie do prenumeraty realizowanej od 1 stycznia.

do końca lutego – odnośnie do prenumeraty realizowanej od 1 kwietnia.

do 31 maja – odnośnie do prenumeraty realizowanej od 1 lipca.

do 31 sierpnia – odnośnie do prenumeraty realizowanej od 1 października.


Wszystkie urzędy pocztowe bez względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) prenumeratora przyjmują przedpłaty do 25 listopada, lutego, maja, sierpnia z uwzględnieniem okresów przedpłat podanych wyżej.


Wpłaty na prenumeratę są przyjmowane bez pobierania dodatkowych opłat i bez obowiązku wypełniania blankietów wpłat. Prenumerata prasy obejmuje pełne okresy kalendarzowe bieżącego roku: kwartał, półrocze, trzy kwartały, rok.

Zaprenumerowane egzemplarze są doręczane do miejsca zamieszkania prenumeratora lub jego siedziby bez pobierania dodatkowych opłat.


2. Prenumerata w oddziałach firmy Kolporter sp. z o.o.

Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacje pod numerem infolinii +48 41 367 88 88

lub na stronie internetowej http://www.kolporter.com.pl/


 3. Prenumerata w firmie Garmond Press

Informacje na temat prenumeraty pod adresem:

http://www.garmondpress.pl/prenumerata

Dane kontaktowe dostępne na stronie:

http://www.garmondpress.pl/kontakt

Uwaga, informujemy, że nie jest już możliwa realizacja prenumeraty za pośrednictwem RUCH SA. Spółka RUCH podjęła decyzję o wygaszeniu tego segmentu działalności. Do końca 2023 r. wszystkie aktualne zobowiązania RUCHU dotyczące prenumeraty będą realizowane. Natomiast spółka nie przyjmuje już zamówień na 2024 r. Wszystkich prenumeratorów zainteresowanych kontynuacją prenumeraty Głosu Nauczycielskiego zapraszamy do składania zamówień w REDAKCJI lub u pozostałych kolporterów.