RIO: Nauczycielowi należy się zapłata za godziny ponadwymiarowe, jeśli ich nie zrealizował z przyczyn od niego niezależnych

„Nauczycielowi, który nie zrealizował przydzielonych mu godzin ponadwymiarowych z przyczyn od niego niezależnych, lecz leżących po stronie szkoły, przy jednoczesnym wykazaniu przez tego pracownika gotowości do pracy w godzinach ponadwymiarowych, przysługiwać będzie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe” – napisał prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.