RIO: Nauczycielowi należy się zapłata za godziny ponadwymiarowe, jeśli ich nie zrealizował z przyczyn od niego niezależnych

„Nauczycielowi, który nie zrealizował przydzielonych mu godzin ponadwymiarowych z przyczyn od niego niezależnych, lecz leżących po stronie szkoły, przy jednoczesnym wykazaniu przez tego pracownika gotowości do pracy w godzinach ponadwymiarowych, przysługiwać będzie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe” – napisał prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

Stanowisko RIO to odpowiedź na wniosek o udzielenie wyjaśnienia, czy nauczycielowi, który przebywa poza granicami kraju jako opiekun młodzieży podczas wyjazdu w ramach Programu Erasmus+, należy się wynagrodzenie przysługujące za pracę w godzinach ponadwymiarowych, jeżeli godziny te nie zostały zrealizowane w ramach prowadzenia zajęć lekcyjnych w szkole. „Przedstawiając powyższe należy zaznaczyć, że wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie stanowią wiążącej wykładni prawa” – zastrzegł prezes RIO w Opolu.

Nadgodziny w pracy nauczyciela są regulowane zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela. Określa ona między innymi to, że w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Nauczyciel za każdym razem musi wyrazić jednak na to zgodę.

Publikując wyjaśnienia dotyczące tego, że  nauczycielowi, który nie zrealizował przydzielonych mu godzin ponadwymiarowych z przyczyn leżących po stronie szkoły, przysługiwać będzie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe – Regionalna Izba Obrachunkowa powołała się między innymi na wyroki sądów w podobnych sprawach.

W uchwale Sądu Najwyższego z 6 sierpnia 1987 r., sygn. akt III PZP 29/87 wyjaśniono, że „nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymiarowe tylko wtedy, gdy przeszkoda (także niezawiniona) w ich odbyciu leży po jego stronie. Wynagrodzenie za nadgodziny nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

RIO w Opolu odnosi się też do do przywołanej przez wnioskodawcę uchwały Rady Powiatu w Prudniku z dnia 22 grudnia 2021 r., zawierającej regulację, zgodnie z którą „Godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym przysługują również w przypadku niezrealizowania ich z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, zawieszenia zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych, udziału nauczyciela w konferencjach metodycznych lub innych wyjazdach służbowych”.

„Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów” – czytamy m.in. w wyjaśnieniu RIO

Pełne wyjaśnienie RIO znajduje się tutaj

(GN)

Nauczycielom należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Związek interweniuje. MEN i kuratorzy reagują

Tak niektórzy oszczędzają na nauczycielach

MEN: Nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Samorządy nie mogą obcinać “ramówek”