Regulamin Portalu
Wydawnictwa Głos Nauczycielski
www.glos.pl

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu ZNP ZG Wydawnictwa „Głos Nauczycielski” (www.glos.pl).
2. Oferta Portalu przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką społeczno-oświatową.
3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla każdego użytkownika Internetu.

§ 2
DEFINICJE

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczony na stronie www.glos.pl.
2. Portal – oznacza stronę internetową o charakterze informacyjno-reklamowym, prowadzoną przez wydawcę Tygodnika Społeczno-Oświatowego „Głos Nauczycielski” (www.glos.pl) wraz z jej zawartością.
3. Administrator – oznacza administratora (wydawcę) Portalu – ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Smulikowskiego 6/8 (dalej: Wydawnictwo).
4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu.
5. Zleceniodawca – oznacza podmiot zainteresowany zamieszczeniem reklamy w Portalu.
6. Newsletter – oznacza formę komunikacji wydawcy Portalu z użytkownikami Portalu.
7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

§ 3
KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik potwierdza i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2.W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Wydawnictwa problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
4. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
5. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Portalu.

§ 4
ZAMAWIANIE PRENUMERATY

1. Użytkownik Portalu zainteresowany zamówieniem prenumeraty tygodnika „Głos Nauczycielski” może skontaktować się z redakcją przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Prenumerata” w menu głównym portalu.
2. Formularz, o którym mowa powyżej, został udostępniony w celu ułatwienia kontaktu z redakcją osób zainteresowanych prenumeratą „Głosu Nauczycielskiego”. Skorzystanie z formularza nie jest równoznaczne z zawarciem transakcji kupna prenumeraty.
3. Skorzystanie z ww. formularza powoduje przekazanie ZNP ZG Wydawnictwu „Głos Nauczycielski” danych osobowych i jest możliwe po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji zamówienia na prenumeratę. Administratorem danych osób zamawiających prenumeratę jest ZNP ZG Wydawnictwo Głos Nauczycielski. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu (patrz https://www.glos.pl/RODO).
4. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z RODO, zawarte są w § 11 oraz w załączniku do Regulaminu (patrz https://www.glos.pl/RODO).
5. Użytkownik, który zamówił prenumeratę (dalej: prenumerator), będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z ZNP ZG Wydawnictwem „Głos Nauczycielski” umowy o prenumeratę Głosu Nauczycielskiego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego egzemplarza tygodnika „Głos Nauczycielski” w ramach prenumeraty. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o prenumeratę należy poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pisemne oświadczenie w tej sprawie należy przesłać na adres Wydawnictwa. Prenumerator może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego na podstronie www.glos.pl/prenumerata), jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 5
NEWSLETTER

1. Użytkownik Portalu zainteresowany subskrypcją newslettera „Głosu Nauczycielskiego” może dodać swój adres e-mail do listy odbiorców newslettera.
2. Poprzez dodanie swojego adresu e-mail do listy odbiorców newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od „Głosu Nauczycielskiego” pocztą elektroniczną informacji związanych z działalnością ZNP ZG Wydawnictwa „Głos Nauczycielski”, w tym w szczególności dotyczących: nowości w ofercie Wydawnictwa, konkursów organizowanych przez Wydawnictwo, inicjatyw, które Wydawnictwo objęło patronatem, a także materiałów promocyjnych partnerów Wydawnictwa.
3. Podanie adresu e-mail jest w celu zamówienia subskrypcji newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia. Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji i usunięcia swojego adresu e-mail z listy odbiorców newslettera.
4. Dane osobowe zawarte w adresach e-mail podlegają ochronie, o której mowa w § 11 oraz w załączniku do Regulaminu (patrz https://www.glos.pl/RODO). Administratorem danych osobowych jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.

§ 6
PYTANIA AWANSOWE

1. Użytkownik zainteresowany tematyką awansu zawodowego nauczycieli może zadać pytanie związane z zagadnieniami awansu zawodowego (dalej: pytanie awansowe), korzystając z formularza dostępnego na podstronie www.glos.pl/pytania-awansowe.
2. Formularz, o którym mowa powyżej, został udostępniony w celu ułatwienia kontaktu z redakcją osób zainteresowanych tematyką awansu zawodowego nauczycieli.
3. Pytanie awansowe zdane przy pomocy formularza zostanie przekazane Administratorowi Portalu. Decyzja o przekazaniu pytania awansowego ekspertowi Wydawnictwa należy do Administratora Portalu. Wydawnictwo dołoży starań w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie awansowe, w miarę posiadanych możliwości, jednakże Wydawnictwo nie gwarantuje udzielenia odpowiedzi na każde zadane pytanie awansowe. Pytanie awansowe, na które zostanie udzielona odpowiedź zostanie opublikowane wraz z odpowiedzią na podstronie www.glos.pl/pytania-awansowe w terminie, o którym decyduje Wydawnictwo.
4. Wydawnictwo udzieli odpowiedzi na pytanie awansowe w celu informacyjnym i edukacyjnym, Wydawnictwo zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki użytkownik Portalu wykorzysta udzieloną odpowiedź oraz za skutki jej wykorzystania.
5. Wysłanie pytania awansowego z wykorzystaniem formularza, o którym mowa w § 6 ust. 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki oraz zgody na opublikowanie pytania wraz z udzieloną odpowiedzią na podstronie www.glos.pl/pytania-awansowe oraz w wydaniu drukowanym i elektronicznym tygodnika „Głos Nauczycielski”.
6. Skorzystanie z ww. formularza wymaga przekazania Wydawnictwu danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail. Skorzystanie z formularza jest możliwe po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych w celu zadania pytania awansowego. Administratorem danych osobowych jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu (patrz https://www.glos.pl/RODO).
7. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania z formularza w celu zadania pytania awansowego. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z RODO, zawarte są w § 11 oraz w załączniku do Regulaminu (patrz https://www.glos.pl/RODO).

§ 7
ANKIETA

1. Portal może udostępnić użytkownikom możliwość głosowania w ankiecie internetowej.
2. Ankieta internetowa jest uruchamiana w celu badania opinii użytkowników Portalu.
3. Głosowanie w ankiecie internetowej dla użytkownika Portalu dobrowolne.
4. Portal przechowuje wyniki głosowania w ankietach internetowych.

§ 8
REKLAMA

1. Złożenie zamówienie na publikację ogłoszenia reklamowego oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku usług za mieszczonym na Portalu.
2. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych ponosi Zleceniodawca.
3. Materiały do publikacji muszą zostać dostarczone do siedziby Administratora (Wydawcy) stosownie do zasad określonych w Cenniku usług reklamowych zamieszczonym na Portalu.
4. W przypadku błędów w treści reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę do Administratora, Zleceniodawca jest obowiązany do dostarczenia poprawionej reklamy z zachowaniem terminów określonych Cennikiem usług reklamowych.
5. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu, Administrator jest upoważniony do wstrzymania emisji reklamy.
6.Zmiana treści lub korekta reklamy muszą być zgłoszone do Administratora z zastrzeżeniem terminów określonych w Cenniku usług reklamowych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, korekt ortograficznych, stylistycznych oraz gramatycznych, w treści zleconych projektów reklam.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji reklamy w przypadku:
a) sprzeczności reklamy z charakterem publikacji zamieszczanych w Portalu,
negatywnej oceny przez Administratora treści zawartych w ogłoszeniu reklamowym,
b) braku zapłaty wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w umowie z zamawiającym publikację ogłoszenia.

§ 9
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie dane, informacje, artykuły i fotografie zawarte na stronach i podstronach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na użytek prywatny.
2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści zawartych na stronach Portalu. Powyższy zakaz nie dotyczy treści, które zostały w wyraźny sposób oznaczone przez Wydawnictwo jako dopuszczone do rozpowszechnia, kopiowania oraz powielania.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone przez Portal były na jak najwyższym poziomie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
3. Reklamacje, dotyczące działania Portalu można przesyłać na adres e-mail: glos@glos.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko albo pseudonim oraz adres e-mail,
b) zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
5. Reklamacje, które nie zawierają informacji, o których mowa w § 9 ust. 4 nie zostaną rozpatrzone.
6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania,
7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8.
2.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu określonym w klauzuli informacyjnej, będącej załącznikiem do niniejszego regulaminu (patrz https://www.glos.pl/RODO).
3.Użytkownik posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu (patrz https://www.glos.pl/RODO).
4.Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

§ 12
PLIKI COOKIES

1. Strona www.glos.pl używa plików cookies. Służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Portalu lub przechowują jego indywidualne ustawienia oraz są stosowane w celach statystycznych.
2. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter itp.
f. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
6. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
7. Pliki cookies można zablokować poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Przeglądarka może informować przed każdą próbą umieszczenia plików cookie, lub akceptować tylko niektóre z nich. Brak powyższych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych w Portalu plików cookies.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
9. Informacje dotyczące ustawień poszczególnych przeglądarek:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

§ 13
ZMIANY REGULAMINU

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na Portalu.
2.Wydawnictwo zastrzega prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na Portalu.
ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”


Załącznik do Regulaminu Portalu www.glos.pl

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

w ramach  ZNP ZG Wydawnictwa “Głos Nauczycielski” – Strona Internetowa www.glos.pl

Co to
jest RODO?
Jaki jest cel? Od kiedy stosujemy? Co jest
w dokumencie?
Czy należy się skontaktować
z Głosem Nauczycielskim?
Skrót od Rozporzą-dzenia
o ochronie danych osobowych
Ujednolicenie prawa
o ochronie danych osobowych
na terenie UE
Od 25 maja
2018 r.
Informacje
o tym,
w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe
Nie, wystarczy zapoznanie się
z tym dokumentem

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązuje w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadziło szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na przetwarzanie przez przedsiębiorstwa danych osób, z którymi wchodzą w relację. W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w jedną z relacji z Wydawnictwem „Głos Nauczycielski”.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ZNP Zarząd Główny Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie, ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (dalej: „Głos Nauczycielski”),

2. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw osób, których dane osobowe przetwarzamy. Jednym z celów RODO jest szczegółowe informowanie osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych.

3. Dlaczego “Głos Nauczycielski” przetwarza moje dane?

„Głos Nauczycielski” przetwarza Twoje dane ze względu na cel przetwarzania, którym jest zarządzanie stroną internetową oraz jej poprawne prowadzenie, a także realizacja celów przetwarzania jak badanie opinii użytkowników strony, którzy zdecydują się na wypełnienie ankiet, które na stronie internetowej są publikowane. „Głos Nauczycielski” przetwarza dane użytkowników również ze względu na cel przetwarzania, którym jest:

a) dostarczenie zamówionego newslettera zawierającego w szczególności informacje o działalności ZNP ZG Wydawnictwa „Głos Nauczycielski” (jeśli użytkownik zamówił subskrypcję newslettera);
b) przyjęcie oraz realizacja zamówienia na prenumeratę tygodnika „Głos Nauczycielski” z wykorzystaniem formularza na stronie www.glos.pl/prenumerata (jeśli użytkownik zamówił prenumeratę);
c) udzielenie odpowiedzi na pytania awansowe użytkowników na stronie www.glos.pl/pytania-awansowe (jeśli użytkownik przesłał pytanie awansowe).
Dodatkowo dane osobowe są przetwarzane w celach jakimi jest gromadzenie danych dotyczących ruchu na naszej stronie internetowej i prowadzenie statystyki odwiedzin strony internetowej. Dane te pochodzą z plików cookies.
Dane są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia ankiety publikowanej na stronie www.glos.pl, dostarczenia newslettera, realizacji zamówienia na prenumeratę oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie awansowe, a także w przypadku używania strony internetowej, a tym samym zostawiania danych zgromadzonych w plikach cookies;
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit . f RODO w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na zapobieganiu, dochodzeniu oraz obrony roszczeń, a także w celu realizacji działań marketingowych Administratora, niezwiązanych jednak z oferowaniem usług oraz produktów za pośrednictwem drogi elektronicznej. Niniejsza podstawa przetwarzania służy także przechowywaniu wyników ankiet internetowych w których brałeś udział. Ta podstawa prawna służy także realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na badaniu statystyk odwiedzin strony internetowej i dopasowaniu jej treści do ruchu na niej panującego.

4. Jakie prawa posiadam w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

a) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
b) Prawo dostępu do swoich danych osobowych – masz dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy;
c) Prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
d) Prawo do przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe do innego Administratora;
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, a nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
f) Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych w celach marketingu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;

5. Czy muszę wyrazić zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

Żaden podmiot nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie przekazywana do nas dobrowolnie (także przez sam fakt korzystania ze strony internetowej). W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie przesłanki zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania przez „Głos Nauczycielski” Twoich danych osobowych w innych celach, podanie danych nie jest obowiązkiem prawnym. Jednakże brak ich podania może uniemożliwić osiągnięcie celów przetwarzania i np. realizacji umowy.

6. Czy wejście w życie RODO 25 maja 2018 r. wpływa na moją relację względem Administratora, którym jest Głos Nauczycielski?

Nie, RODO wprowadza po naszej stronie obowiązek poinformowanie Cię o Twoich prawach w związku z RODO, dlatego też sporządziliśmy niniejszą informację.

7. Jakie dane osobowe przetwarzane są w związku z korzystaniem ze strony internetowej?

W celach wskazanej działalności Administratora przetwarzamy:

– Adresy e-mail użytkowników;
– Imię i nazwisko użytkowników zawarte w adresach e-mail;
– Imię i nazwisko użytkowników;
– Adres zamieszkania lub adres korespondencyjny użytkowników (dotyczy osób zamawiających prenumeratę);
– Numer telefonu użytkowników (dotyczy osób zamawiających prenumeratę);
– Dane zawarte w plikach cookies.

8. Gdzie mogę uzyskać szczegółowe informacje dotyczące RODO?

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679… (link).

Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja ) oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

9. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy. Do kategorii tych podmiotów należą:

– podmioty świadczące dla nas usługi IT;
– podmioty zajmujące się stroną internetową www.glos.pl;
– podmioty świadczące usługi prawne;

10. Czy moje dane są przekazywane do państwa trzeciego?

Nie, Twoje dane nie są przez nas przekazywane do państw trzecich. Gdyby do takiej sytuacji miało dojść, zostaniesz o tym poinformowany.