Regulamin Portalu
Wydawnictwa Głos Nauczycielski
www.glos.pl

§1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu ZNP ZG Wydawnictwa „Głos Nauczycielski” (www.glos.pl).
2. Oferta Portalu przeznaczona jest dla osób zainteresowanych tematyką społeczno-oświatową.
3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla każdego użytkownika Internetu.

§ 2
DEFINICJE

1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin zamieszczony na stronie www.glos.pl.
2. Portal – oznacza stronę internetową o charakterze informacyjno-reklamowym, prowadzoną przez wydawcę Tygodnika Społeczno-Oświatowego „Głos Nauczycielski” (www.glos.pl) wraz z jej zawartością.
3. Administrator – oznacza administratora (wydawcę) Portalu – ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie przy ul. J. Smulikowskiego 6/8 (dalej: Wydawnictwo).
4. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Portalu.
5. Zleceniodawca – oznacza podmiot zainteresowany zamieszczeniem reklamy w Portalu.
6. Newsletter – oznacza formę komunikacji wydawcy Portalu z użytkownikami Portalu.
7. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

§ 3
KORZYSTANIE Z PORTALU

1. Korzystając z Portalu i jego oferty, Użytkownik potwierdza i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2.W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej dostęp do zasobów Internetu.
3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Wydawnictwa problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.
4. Zabrania się korzystania z Portalu w sposób naruszający niniejszy Regulamin, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także w sposób godzący w dobre obyczaje.
5. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Portalu.

§ 4
ZAMAWIANIE PRENUMERATY

1. Użytkownik Portalu zainteresowany zamówieniem prenumeraty tygodnika „Głos Nauczycielski” może skontaktować się z redakcją przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Prenumerata” w menu głównym portalu.
2. Formularz, o którym mowa powyżej, został udostępniony w celu ułatwienia kontaktu z redakcją osób zainteresowanych prenumeratą „Głosu Nauczycielskiego”. Skorzystanie z formularza nie jest równoznaczne z zawarciem transakcji kupna prenumeraty.
3. Skorzystanie z ww. formularza powoduje przekazanie ZNP ZG Wydawnictwu „Głos Nauczycielski” danych osobowych i jest możliwe po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przetwarzanie tych danych w celu realizacji zamówienia na prenumeratę. Administratorem danych osób zamawiających prenumeratę jest ZNP ZG Wydawnictwo Głos Nauczycielski. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik korzystający z formularza kontaktowego posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu (patrz https://www.glos.pl/RODO).
4. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z RODO, zawarte są w Polityce prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego (patrz https://glos.pl/polityka-prywatnosci).
5. Użytkownik, który zamówił prenumeratę (dalej: prenumerator), będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z ZNP ZG Wydawnictwem „Głos Nauczycielski” umowy o prenumeratę Głosu Nauczycielskiego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego egzemplarza tygodnika „Głos Nauczycielski” w ramach prenumeraty. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o prenumeratę należy poinformować Wydawnictwo o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Pisemne oświadczenie w tej sprawie należy przesłać na adres Wydawnictwa. Prenumerator może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego na podstronie www.glos.pl/prenumerata), jednak nie jest to obowiązkowe.

§ 5
NEWSLETTER

1. Użytkownik Portalu zainteresowany subskrypcją newslettera „Głosu Nauczycielskiego” może dodać swój adres e-mail do listy odbiorców newslettera.
2. Poprzez dodanie swojego adresu e-mail do listy odbiorców newslettera Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od „Głosu Nauczycielskiego” pocztą elektroniczną informacji związanych z działalnością ZNP ZG Wydawnictwa „Głos Nauczycielski”, w tym w szczególności dotyczących: nowości w ofercie Wydawnictwa, konkursów organizowanych przez Wydawnictwo, inicjatyw, które Wydawnictwo objęło patronatem, a także materiałów promocyjnych partnerów Wydawnictwa.
3. Podanie adresu e-mail jest w celu zamówienia subskrypcji newslettera jest dobrowolne, lecz konieczne do obsługi oraz realizacji zamówienia. Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji i usunięcia swojego adresu e-mail z listy odbiorców newslettera.
4. Dane osobowe zawarte w adresach e-mail podlegają ochronie, o której mowa w Polityce prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego (patrz https://glos.pl/polityka-prywatnosci). Administratorem danych osobowych jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”. Dane te nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Użytkownik posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu.

§ 6
ANKIETA

1. Portal może udostępnić użytkownikom możliwość głosowania w ankiecie internetowej.
2. Ankieta internetowa jest uruchamiana w celu badania opinii użytkowników Portalu.
3. Głosowanie w ankiecie internetowej dla użytkownika Portalu dobrowolne.
4. Portal przechowuje wyniki głosowania w ankietach internetowych.
5. Szczegółowe informacji dotyczących głosowania w ankiecie zawarliśmy w Polityce prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego (patrz https://glos.pl/polityka-prywatnosci).

§ 7
REKLAMA

1. Złożenie zamówienie na publikację ogłoszenia reklamowego oznacza akceptację warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Cenniku usług za mieszczonym na Portalu.
2. Pełną odpowiedzialność za treść zamieszczonych ogłoszeń reklamowych ponosi Zleceniodawca.
3. Materiały do publikacji muszą zostać dostarczone do siedziby Administratora (Wydawcy) stosownie do zasad określonych w Cenniku usług reklamowych zamieszczonym na Portalu.
4. W przypadku błędów w treści reklamy dostarczonej przez Zleceniodawcę do Administratora, Zleceniodawca jest obowiązany do dostarczenia poprawionej reklamy z zachowaniem terminów określonych Cennikiem usług reklamowych.
5. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w § 8 ust. 4 Regulaminu, Administrator jest upoważniony do wstrzymania emisji reklamy.
6.Zmiana treści lub korekta reklamy muszą być zgłoszone do Administratora z zastrzeżeniem terminów określonych w Cenniku usług reklamowych.
7. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania, po uprzednim uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, korekt ortograficznych, stylistycznych oraz gramatycznych, w treści zleconych projektów reklam.
8. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia lub odmowy publikacji albo też wstrzymania publikacji reklamy w przypadku:
a) sprzeczności reklamy z charakterem publikacji zamieszczanych w Portalu,
negatywnej oceny przez Administratora treści zawartych w ogłoszeniu reklamowym,
b) braku zapłaty wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w umowie z zamawiającym publikację ogłoszenia.

§ 8
PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie dane, informacje, artykuły i fotografie zawarte na stronach i podstronach Portalu mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie na użytek prywatny.
2. Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania i wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści zawartych na stronach Portalu. Powyższy zakaz nie dotyczy treści, które zostały w wyraźny sposób oznaczone przez Wydawnictwo jako dopuszczone do rozpowszechnia, kopiowania oraz powielania.

§ 9
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator dołoży należytej staranności, aby usługi świadczone przez Portal były na jak najwyższym poziomie.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
3. Reklamacje, dotyczące działania Portalu można przesyłać na adres e-mail: [email protected].
4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Użytkownika, w tym jego imię i nazwisko albo pseudonim oraz adres e-mail,
b) zwięzły opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
5. Reklamacje, które nie zawierają informacji, o których mowa w § 9 ust. 4 nie zostaną rozpatrzone.
6. Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania,
7. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator poinformuje składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu o wyniku rozpatrzonej reklamacji.

§ 10
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8.
2.Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celach określonych w Polityce prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego (patrz https://glos.pl/polityka-prywatnosci).
3.Użytkownik posiada: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu (patrz https://glos.pl/polityka-prywatnosci).
4.Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11
PLIKI COOKIES

1. Strona www.glos.pl używa plików cookies. Służą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu, ułatwiają użytkownikowi korzystanie z Portalu lub przechowują jego indywidualne ustawienia oraz są stosowane w celach statystycznych.
2. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies na stronie www.glos.pl zawarliśmy w Polityce prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego (patrz https://glos.pl/polityka-prywatnosci).

§ 12
ZMIANY REGULAMINU

1.Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na Portalu.
2.Wydawnictwo zastrzega prawo do zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na Portalu.

ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”

Data aktualizacji regulaminu: 29.04.2022 r.


>> Polityka prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego  jest dostępna na  https://glos.pl/polityka-prywatnosci