RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

W tej informacji przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jakie może mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z wejściem w jedną z relacji z Wydawnictwem „Głos Nauczycielski”.

***

Polityka prywatności stron i aplikacji internetowych Głosu Nauczycielskiego (wyciąg z dokumentu)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa (adres biura redakcji: 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 4A), KRS: 0000150507, NIP: 5260001884, Regon: 001081029, wydawca tygodnika „Głos Nauczycielski”.
Z administratorem można kontaktować się za pomocą adresu e-mail: [email protected] .
Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą adresu: [email protected]

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W zależności od celu, w jakim pozyskaliśmy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przetwarzać je na jednej lub kilku podstawach prawnych, wymienionych poniżej przy opisie poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

3. Prawa osoby, której dane osobowe przetwarzamy
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo do:
a) uzyskania informacji o dokonywanym przez nas przetwarzaniu Twoich danych osobowych, w tym o celu przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, podstawach prawnych przetwarzania, planowanym czasie przetwarzania danych, kategoriach odbiorców tych danych, w tym odbiorców w krajach trzecich, pochodzeniu danych, ewentualnym stosowaniu profilowania i automatycznego podejmowania decyzji, Twoich prawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych;
b) dostępu do swoich danych osobowych – aby móc zweryfikować, jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, czy są one prawidłowe i przetwarzane zgodnie z zasadami przetwarzania, o których Cię poinformowaliśmy, oraz czy realizowane są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych;
c) przenoszenia danych – możesz od nas żądać, abyśmy przekazali Ci Twoje dane osobowe (które otrzymaliśmy od Ciebie, za Twoją zgodą lub w wyniku realizacji umowy i które przetwarzamy w systemach elektronicznych), w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub przesłali te dane osobowe do innego Administratora;
d) sprostowania swoich danych osobowych – jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane, które są nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz wysłać do nas oświadczenie o niepoprawności Twoich danych osobowych;
e) usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać od nas tego, abyśmy je usunęli;
f) ograniczenia przetwarzania – możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli sądzisz, że Twoje dane, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej, lecz nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie przetwarzania polega na tym, że Twoje dane będą przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich wyłącznie uwzględnionych przez Ciebie działań;
g) sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, lub wykonując obowiązki nałożone przez prawo krajowe lub unijne, wówczas możesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Twoje prawa i wolności. W przypadku przetwarzania przez nas danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu nie możemy już przetwarzać Twoich danych w tym celu;
h) cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody. Przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostaje przetwarzaniem dokonanym zgodnie z prawem.

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie, warunki legalności przetwarzania i obowiązek podania danych osobowych
Nikt nie ma prawa wymagać od Ciebie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ani wymuszać tej zgody. Zgoda na przetwarzanie zawsze jest przez Ciebie udzielana dobrowolnie. W każdym momencie, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, możesz ją wycofać. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania.
Jednakże w pewnych przypadkach, określonych przez przepisy prawa, możemy być zobligowani do przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych przypadkach podanie danych jest konieczne do realizacji celów przetwarzania np. wykonania usługi, realizacji umowy (rejestracja, prenumerata i korzystanie z wydań elektronicznych Głosu Nauczycielskiego).

5. Zakres przetwarzanych danych
Aby osiągnąć konkretny cel, dla którego uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (np. korespondencja, prenumerata wydania tradycyjnego lub elektronicznego, dostęp do aplikacji e-wydań, wysłanie informacji lub newslettera) musimy przetwarzać dane w zakresie koniecznym do osiągnięcia tego celu („cel przetwarzania danych osobowych”). Zawsze jednak pobieramy i przetwarzamy tylko takie dane, jakie są konieczne do osiągnięcia tego celu, w myśl zasady minimalizacji przetwarzania danych. Szczegółowe informacje podamy poniżej, przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

6. Odbiorcy danych i podmioty przetwarzające
Danych osobowych, bez Twojej zgody, nie udostępniamy innym administratorom w celach niezwiązanych z celami przetwarzania, do których zostały pobrane. Jednakże, aby osiągnąć cel przetwarzania, często konieczne jest powierzenie przetwarzania danych podmiotom przetwarzającym lub udostępnienie danych administratorom, z którymi współpracujemy w związku z wykonaniem tego celu przetwarzania lub gdy wymagają od nas tego obowiązujące przepisy prawa. Do kategorii tych podmiotów należą między innymi:
– podmioty świadczące usługi informatyczne i obsługę techniczną;
– podmioty świadczące dla nas usługi prawne;
– podmioty świadczące usługi chmury obliczeniowej, udostępniające serwer poczty, platformy dostarczające czytelnikom wydania elektroniczne; platformy mediów społecznościowych itp.;
– banki, w których posiadamy rachunki, systemy płatności elektronicznych, wydawcy kart płatniczych;
– operatorzy pocztowi i firmy kurierskie;
– podmioty świadczące dla nas usługi kadrowe i księgowe;
– podmioty zapewniające dostęp do platform służących do usprawnienia pracy działalności administratora, jeśli do działania platformy koniecznym jest przekazanie im danych osobowych;
– organy kontrolne i nadzorcze, wymiaru sprawiedliwości itp. w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
W niektórych przypadkach, Twoje dane mogą być, przez nas, podmioty świadczące dla nas usługi lub dostarczające narzędzia informatyczne (np. dostarczanie wydań elektronicznych, płatności za te usługi, osadzone okna mediów społecznościowych), przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych, jednakże tylko do miejsc, w których Twoje prawa i wolności są chronione w stopniu zasadniczo zbliżonym do zapewnianego na terenie EOG, zgodnie z zasadami określonymi w RODO i innych regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą.
Jest to związane na przykład z podmiotami, które świadczą dla nas usługi przetwarzania w dziedzinie cloud computingu (np. w ramach pakietu Microsoft 365), gdy przeglądasz naszą stronę z osadzonymi mediami społecznościowymi lub wtyczkami do takich mediów, zwłaszcza gdy posiadasz konto w tych mediach społecznościowych, gdy dokonujesz płatności kartami płatniczymi itp. Z uwagi na korzystanie z usług Google, w tym aplikacji analitycznych, narzędzia „pixel” sieci społecznościowej Facebook, wtyczek Facebook i Twitter oraz dostępu do e.glos, w tym dokonywania opłat przez aplikacje udostępniane przez Google Play i App Store, dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.
Firmy Apple, Google, Twitter, Meta Platforms (Facebook, Instagram) przetwarzają dane osobowe, powierzone lub udostępnione przez eksporterów danych, na podstawie umów zawierających Standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez KE i w ten sposób gwarantują, odpowiednio równoważny do gwarantowanego w EOG, poziom ochrony danych osobowych, wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej. Więcej informacji uzyskasz poniżej, przy poszczególnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

8. Okres, przez jaki przetwarzamy dane osobowe
Czas, przez który przetwarzane są Twoje dane osobowe, uzależniony jest od celu przetwarzania i od podstawy prawnej, na której opiera się przetwarzanie.
W przypadku Twojej zgody, dane przetwarzamy aż do czasu jej wycofania lub do osiągnięcia celów przetwarzania (gdy długotrwale zaprzestajesz korzystać z usługi, Twoje dane nie są już dłużej potrzebne).
W przypadku wykonywania umowy, dane przetwarzamy przez czas związany z wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy.
W przypadku realizacji obowiązku prawnego, dane przetwarzamy przez okres wymagany od nas przez przepisy prawa.
W przypadku naszego prawnie uzasadnionego interesu, dane przetwarzamy przez okres potrzebny do realizacji takiego uzasadnionego interesu oraz, gdy ma to zastosowanie, okres przedawnienia roszczeń, jak i przez czas, w którym musimy rozliczyć się z prawidłowego przetwarzania danych.
W przypadku, w którym zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, przetwarzanych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu do celów marketingu, wówczas niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

9. Prawo do złożenia skargi lub ochrony prawnej przed sądem, w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem i nie reagujemy właściwie na Twoje żądania, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, którym w RP jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
Infolinia: 606-950-000, e-mail: [email protected]
Jeśli organ nadzorczy nie reaguje na skargę, częściowo lub w całości ją odrzuca lub oddala, lub nie podejmuje działania, choć jest to niezbędne do ochrony Twoich praw, przysługuje Ci prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

10. Profilowanie i automatycznie wydawanie decyzji
Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób. Nie dokonujemy profilowania dotyczącego konkretnych osób ani nie dokonujemy przetwarzania, które byłoby zakończone zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

>> Więcej na ten temat w Polityce prywatności: >> przejdź do dokumentu.