„Aktywna tablica”: Zmiana terminów i listy sprzętu, który będzie można kupić

Termin składania wniosków przez szkoły i samorządy w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” został wydłużony. Za pieniądze otrzymane w ramach programu szkoły będą mogły kupić specjalne „zestawy dla nauczyciela” do prowadzenia zajęć zdalnych.

Rząd przyjął nowelizację programu „Aktywna tablica”.

Kluczową informacją dla szkół jest wydłużenie w 2021 r. terminów składania wniosków. Szkoły będą miały czas do 4 września, a organy prowadzące – do 14 września. Automatycznie wydłużone zostaną terminy przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły:
* w 2021 r. – do 31 października;
* w latach 2022-2024 – do 31 sierpnia.

Z najnowszej edycji programu w 2021 roku mogą skorzystać:
* szkoły podstawowe, które nie skorzystały z programu w latach 2017-2019
* szkoły podstawowe, które korzystały z programu w latach 2017-2019, a w latach 2021-2024 będą korzystały z doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
* szkoły ponadpodstawowe, w których uczą się dzieci i młodzież,
* szkoły za granicą,
* specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących (SOSW),
* szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, jakie jest Twoje samopoczucie pod koniec wakacji, z jakim nastawieniem rozpoczniesz nowy rok szkolny?

  • z niepokojem, bardzo martwią mnie zmiany w oświacie (47%, 1 902 głosów)
  • z rozpaczą, odczuwam zmęczenie i wypalenie (32%, 1 301 głosów)
  • z obojętnością, jest mi już wszystko jedno (15%, 606 głosów)
  • z optymizmem, czuję się w pełni wypoczęta/wypoczęty (4%, 182 głosów)
  • trudno powiedzieć (2%, 99 głosów)

Głosujących: 4 090

Loading ... Loading ...

Do rozporządzenia wprowadzono nowy rodzaj sprzętu i pomocy dydaktycznych, które będzie można kupić w ramach programu. Chodzi o tzw. zestawy dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zestaw będzie się składał z następujących urządzeń:
* laptop,
* dodatkowa kamera internetowa,
* dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon,
* statyw,
* tablet graficzny lub innego rodzaju tablet służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze

“Taki zestaw będzie stanowił wyposażenie szkoły, które umożliwi nauczycielom stworzenie wirtualnej przestrzeni kontaktów nie tylko między uczniami a uczniami i uczniami a nauczycielami, ale też między nauczycielami pracującymi w danej szkole” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Maksymalna wartość wsparcia finansowego dla szkoły na zakup zestawu dla nauczyciela to 14 tys. zł.

Rząd postanowił też rozszerzyć na kolejne lata programu (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. “Dotychczas możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ich zakup dotyczyła wyłącznie Programu realizowanego w 2020 r. Jednak utrzymująca się sytuacja zagrożenia epidemicznego, wskutek której wprowadzono nauczanie na odległość lub nauczanie hybrydowe, będzie z pewnością zwiększała zakres zapotrzebowania na tego typu sprzęt, tym bardziej, że sprzęt zakupiony przez organy prowadzące szkoły lub w ramach dotychczas realizowanych programów i projektów rządowych jest już niejednokrotnie przestarzały (np. zakupiony w systemie sprzedaży poleasingowej) lub niedostosowany do nowoczesnych usług cyfrowych” – wyjaśnili autorzy rozporządzenia.

W pierwszej kolejności pieniądze mają też trafić do tych szkół, w których uczy się najwięcej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. “Jednocześnie, istotne jest, aby dofinansowanie dedykowane szkołom podstawowym ogólnodostępnym, w których kształcą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, trafiało w pierwszej kolejności do tych szkół, które wykazują największe potrzeby w tym zakresie ze względu na liczbę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W związku z powyższym we wniosku o udział w Programie szkoły i SOSW ubiegające się o udzielenie wsparcia finansowego będą wskazywały liczbę uczniów w szkole lub SOSW z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tak aby te informacje mogły być uwzględnione w procedurze kwalifikacji szkół i SOSW do objęcia wsparciem finansowym” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Preferencje w ubieganiu się o wsparcie finansowe będą miały szkoły, które uczestniczyły w którymś z dwóch projektów finansowanych ze środków unijnych:
* „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
* „Lekcja: Enter” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Rozporządzenie zmieniło też wymagania dotyczące sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii kupowanych w ramach programu. Zrezygnowano m.in. z konieczności posiadania certyfikatu ISO 9001 w stosunku do sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, które są wyrobami medycznymi. Pod warunkiem, że sprzęt ten spełnia normy PN-EN ISO 13485.

Zrezygnowano ponadto z wymagania, które umożliwiało zakup jedynie sprzętu wyprodukowanego nie wcześniej niż 9 miesięcy przed jego dostawą. “W 2020 r. doszło do ograniczenia sprzedaży specjalistycznych narzędzi na rzecz edukacji on-line. Pozostawienie tego wymagania mogło by jedynie pogłębiać problemy producentów, którzy mając gotowe produkty na 2020 r. nie mogli ich sprzedać do szkół. Zakres technologiczny sprzętu specjalistycznego nie wskazuje na jego starzenie się w sposób wymagający utrzymania tak restrykcyjnego wymagania” – wyjaśnili autorzy.

Rząd chce też zmodyfikować warunki, jakie muszą spełniać szkoły, żeby otrzymać dofinansowanie. Obecnie szkoły powinny dysponować łączem internetowym o szybkości 30 Mb/s. W nowym rozporządzeniu wymóg ten podniesiono do 100 Mb/s.

Pomimo tak dużych zmian w programie, niestety kwota przewidziana na zakup sprzętu w latach 2020-2024 pozostała taka sama, jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu. To 290 mln zł. Wkład własny samorządów to minimum 20 proc. To zarówno wkład finansowy jak i wkład rzeczowy w postaci sprzętu i innych urządzeń TIK (dopuszczono możliwość połączenia wkładu finansowego i rzeczowego). W sumie więc koszt programu wyniesie ok. 360 mln zł.

(PS, GN)