Arkusza ocen nie wypełnisz już na maszynie

Pismo ręczne jest lepszym rozwiązaniem niż pismo maszynowe – orzekło ministerstwo edukacji, które chce wprowadzić zmiany w sposobie prowadzenia przez szkoły dokumentacji

Do takiej konkluzji prowadzi lektura projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji opublikowanego przez MEN.

Ministerstwo wpisało do dokumentu szereg rozwiązań. Jedno z nich zakłada, że arkusze ocen uczniów lub słuchaczy będzie można wypełnić tylko pismem ręcznym lub w postaci elektronicznej. Do tej pory można to było robić także na maszynie, ale ta możliwość zniknie z prawa oświatowego. Ministerstwo nie wyjaśniło, dlaczego – w przypadku braku dostępu do komputera – pismo ręczne powinno stać się jedyną dopuszczalną formą wypełniania arkusza ocen. Wiadomo jednak, że nauczyciele przyzwyczajeni do maszyny do pisania, będą musieli porzucić ten sposób wypełniania arkusza ocen.

Wypełnienie arkusza w komputerze nie sprawi zresztą, że szkoła oszczędzi papier. Zgodnie z nowym przepisem, arkusze ocen wypełniane w postaci elektronicznej “przybierają postać papierowego wydruku dokumentu utworzonego i wypełnionego pierwotnie w postaci elektronicznej” (tak w oryginale).

W projekcie rozporządzenia znalazło się nowe rozwiązanie – księgę uczniów i księgę słuchaczy będzie można prowadzić w postaci elektronicznej, a za zgodą organu prowadzącego – wyłącznie w postaci elektronicznej. “Jeżeli szkoła zdecyduje się na prowadzenie powyższej księgi uczniów lub księgi słuchaczy wyłącznie w postaci elektronicznej, do ksiąg tych będą wpisywani jedynie uczniowie (słuchacze) nowi, tzn. rozpoczynający naukę w danej szkole” – wyjaśnili autorzy projektu w uzasadnieniu. Jeśli zaś szkoła zdecyduje się na równoległe prowadzić księgi w postaci elektronicznej i papierowej, to wpisy będą dokonywane następująco:
1) nowi uczniowie (słuchacze) będą wpisywani zarówno do ksiąg prowadzonych w postaci papierowej, jak i elektronicznej
2) wpisy dotyczące uczniów (słuchaczy) wpisanych już do ww. ksiąg w postaci papierowej będą dokonywane tylko w księgach prowadzonych w postaci papierowej.

Ministerstwo edukacji zamierza ponadto wprowadzić obowiązek stosowania przez producentów dzienników elektronicznych uniwersalnych schematów. Tak, by można było swobodnie przenosić dane między systemami poszczególnych producentów oprogramowania. Dzięki temu szkoły nie będą w takim stopniu jak dziś uzależnione od jednego producenta.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2019 r., ale przepisy dotyczące prowadzenia w formie elektronicznej ksiąg uczniów i słuchaczy a także wspólnej platformy dla dzienników elektronicznych – 1 września 2020 r.

(PS, GN)