Biblioteki szkolne otrzymają dofinansowanie na zakupy. MEiN zaleca”książki ukazujące wartość rodziny i życia człowieka”.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkolne biblioteki otrzymają środki na m.in. zakup nowości książkowych. Według ministerstwa edukacji, biblioteki powinny kupić przede wszystkim pozycje dotyczące historii Polski XX wieku, a także książki „ukazujące wartość rodziny i życia człowieka”.

Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”. Priorytet 3 dotyczy bibliotek szkolnych oraz bibliotek pedagogicznych.

Na wsparcie finansowe mogą liczyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne, szkoły ogólnodostępne, szkoły artystyczne, biblioteki pedagogiczne i szkoły polskie przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą (placówki działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą – ORPEG).

Pieniądze będzie można wydać na określony cel. W przypadku placówek wychowania przedszkolnego chodzi przede wszystkim o zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat, a także na działania promujące czytelnictwo – zakup nagród książkowych w konkursach, jak również organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

W przypadku szkół i placówek ORPEG ministerstwo edukacji sformułowało bardziej szczegółowe wymagania dotyczące nowości książkowych. Resort Przemysława Czarnka zalecił, by biblioteki szkolne wyposażyły się przede wszystkim w nowości wydawnicze dotyczące historii Polski XX wieku, a także „książki ukazujące wartość rodziny i życia człowieka”. Drugi wymóg sformułowany został w języku używanym przez ruchy antyaborcyjne. Niestety ministerstwo edukacji nie wyjaśniło, czy taki właśnie wydźwięk mają mieć publikacje nabywane do szkolnych bibliotek.

Biblioteki szkolne będą też mogły przeznaczyć dotację na inne cele (do 50 proc. otrzymanego wsparcia). Chodzi o:
* zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
* zakup oprogramowania dla bibliotek,
* zakup czytników e booków,
* zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia

Jak również na realizację działań promujących czytelnictwo:
* zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
* organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów

Biblioteki pedagogiczne będą mogły przeznaczyć środki na następujące cele:
* zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz literatury pedagogicznej i metodycznej,
* zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczyciela bibliotekarza,
* zakup oprogramowania dla bibliotek,
* zakup czytników e booków,
* zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, w szczególności regałów, półek, biurek, szaf, foteli i elementów oświetlenia;
* zakup książek będących nagrodami książkowymi dla uczniów biorących udział w działaniach promujących czytelnictwo,
* organizację spotkań autorskich, wystaw i konkursów.

Placówki oświatowe mają też spełnić dodatkowe wymagania. Placówki wychowania przedszkolnego będą musiały:
* podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi obejmującą w szczególności wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych
* zorganizować w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo, takie jak: spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej,
* uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci podczas zorganizowanego przez placówkę wychowania przedszkolnego co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
* zrealizować co najmniej jedne zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego.

Szkoły zaś będą musiały:
* zasięgnąć opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek;
* podjąć współpracę z bibliotekami publicznymi lub bibliotekami pedagogicznymi, obejmującą planowanie zakupów książek i wzajemną wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo organizowanych w placówkach wychowania przedszkolnego, bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych oraz bibliotekach publicznych;
* zorganizować w czasie roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów, takie jak: spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej;
* uwzględnić tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego przez szkołę co najmniej jednego spotkania z rodzicami;
* zrealizować co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej;
* dostosować organizację pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie uczniom wypożyczania książek również w okresie ferii zimowych i letnich;
* uwzględnić potrzeby uczniów niepełnosprawnych w planowanych zakupach książek.

Dodatkowe obowiązki mają także ciążyć na bibliotekach pedagogicznych i placówkach ORPEG.

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć poszczególne placówki?

Placówki wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza:
* nie więcej niż 25 dzieci – 1 500 zł,
* od 26 do 75 dzieci – 2 500 zł,
* więcej niż 75 dzieci – 3 000 zł,

* szkoły i placówki ORPEG, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 70, z wyjątkiem szkół polskich – 3 000 zł;
* szkoły i placówki ORPEG, w których liczba uczniów wynosi od 71 do 170, z wyjątkiem szkół polskich – 4 000 zł;
* szkoły i placówki ORPEG, w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170, z wyjątkiem szkół polskich – 12 000 zł;

* biblioteki pedagogiczne – 3 000 zł;

szkoły polskie, w których liczba uczniów wynosi:
* nie więcej niż 70 – 2 500 zł,
* od 71 do 170 – 3 000 zł,
* więcej niż 170 – 4 500 zł.

Organ prowadzący musi zapewnić co najmniej 20-procentowy wkład własny.

Resort edukacji w pierwszej kolejności rozpatrzyć wnioski organów prowadzących dotyczących szkół i placówek, którym w poprzednich latach realizacji programu wsparcie finansowe nie zostało udzielone.

Budżet Priorytetu 3 wynosi 172,8 mln zł, z czego 138,4 mln zł ma pochodzić z budżetu państwa, a co najmniej 34,4 mln zł z wkładu własnego organów prowadzących. Oznacza to zasilenie bibliotek szkolnych następującymi kwotami: w 2021 r. – 20,1 mln zł, w 2022 r. – 29,5 mln zł, w 2023 r. – 29,5 mln zł, w 2024 r. – 29,6 mln zł, w 2025 r. – 29,6 mln zł. Łączna kwota środków z rezerwy celowej budżetu państwa wynosi 150 mln zł.

(PS, GN)