CKE poinformuje o egzaminie 3 tygodnie wcześniej

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformuje młodzież o nowym terminie przeprowadzenia matury i egzaminu ósmoklasisty co najmniej 21 dni wcześniej. MEN zmieniło też zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Resort Dariusza Piontkowskiego po raz kolejny zmienił rozporządzenie z 20 marca w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim sposobu ustalania nowego terminu tegorocznej matury i egzaminu ósmoklasisty a także związanej z tym rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Ministerstwo edukacji postanowiło, że dyrektor CKE będzie musiał ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej swojej instytucji komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzenia w roku szkolnym 2019/2020 następujących egzaminów:
1) egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym lub dodatkowym;
2) egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym;
3) egzaminu maturalnego w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym;
4) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
5) egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym.

Komunikat ten będzie musiał się pojawić nie później niż na 21 dni przed terminem danego egzaminu.

Dopiero po publikacji tego komunikatu w szkołach ruszą procedury związane z organizacją egzaminów:
* najpóźniej na 3 dni przed terminem danego egzaminu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego potwierdzi powołanie członków i przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu oraz miejsce przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego
* najpóźniej w dniu przeprowadzenia danego egzaminu (ale przed jego rozpoczęciem) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca lub wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu, przeprowadzi szkolenie dla członków zespołu egzaminacyjnego

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych przeprowadzone będzie „w nowych terminach określonych przez” ministra edukacji, a terminy te będą podane „do publicznej wiadomości na stronie internetowej” MEN.

Jeśli chodzi o rekrutację na rok szkolny 2020/2021 do szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych, to o terminach poinformują właściwi kuratorzy oświaty.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy nie będą mogli odbyć odpowiednich badań lekarskich lub psychologicznych przed przyjęciem do szkoły, a co za tym idzie nie będą mogli w tym terminie przedłożyć dyrektorowi szkoły odpowiedniego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzice tych kandydatów lub kandydaci pełnoletni zobowiązani będą do poinformowania o tym dyrektora szkoły (w postaci papierowej lub elektronicznej) wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. W takiej sytuacji zaświadczenie lub orzeczenie będzie można przedłożyć nie później niż do 25 września 2020 r. Niezłożenie tych dokumentów do 25 września 2020 r. będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

W rozporządzeniu znalazły się ponadto rozwiązania dotyczące obsadzania funkcji dyrektorskich w szkołach i placówkach oświatowych. Jeśli istnieje konieczność powołania dyrektora przed dniem 2 września 2020 r., to organ prowadzący będzie mógł wybrać jedną z możliwości:
* przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi na okres do 31 sierpnia 2021 r.
* powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora wicedyrektorowi, a tam, gdzie nie ma wicedyrektora – nauczycielowi, jednak na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2021 r. (uwaga! łączny okres pełnienia obowiązków dyrektora może być dłuższy niż 10 miesięcy)
* przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora danej osobie – też nie dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r. (także w tym przypadku okres pełnienia obowiązków dyrektora może być dłuższy niż 10 miesięcy.

Jeśli organ prowadzący chce powołać dyrektora nowo powołanej szkoły lub placówki oświatowej, to może to stanowisko powierzyć kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z kuratorem, jednak na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2021 r.

MEN wpisało do rozporządzenia rozwiązania dotyczące organizacji praktyk zawodowych. Dotychczas, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, praktyki zawodowe uczniów technikum i słuchaczy szkoły policealnej, zaplanowane do zrealizowania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. Biorąc pod uwagę, że realizacja praktyk zawodowych odbywa się na podstawie umowy zawieranej przez dyrektora szkoły z pracodawcą oraz możliwe do wystąpienia trudności w tym zakresie, nowelizacja przewiduje wprowadzenie możliwości organizacji tych praktyk także w klasach (semestrach) programowo wyższych.

Ponadto, uczniowie najstarszych klas branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu funkcjonowania szkół w reżimie sanitarnym nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy, który w tym czasie np. zbankrutował lub zakończył działalność, to uczniowie ci uzyskają roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

(PS, GN)