Co w ramach pensum zrealizuje pedagog specjalny? MEiN przedstawiło listę obowiązków

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, wspieranie nauczycieli oraz udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – to tylko część zadań, jakie w ramach swojego pensum będą musieli zrealizować od nowego roku szkolnego nauczyciele pedagodzy specjalni

W ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela z 12 maja br. uzupełniono katalog nauczycieli specjalistów o nauczycieli pedagogów specjalnych.

W efekcie, należy opisać zadania i obowiązki, jakie będą na nich spoczywały w ramach tygodniowego pensum.

Wszystko to znalazło się w projekcie nowelizacji rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych”.

Ministerstwo edukacji uważa, że zadania pedagogów specjalnych powinny uzupełnić zadania „realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych lub wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich potrzebom rozwojowym i edukacyjnym”.

Pedagodzy specjalni w ramach pensum będą musieli realizować następujące zadania:
* zapewnienie uczniom lub wychowankom aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności,
* rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów lub wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, we współpracy z nauczycielami,
* wspieranie nauczycieli w realizacji zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego,
* wspieranie nauczycieli w:
wspieraniem nauczycieli w:
– rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów lub wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia lub wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych,
– doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów lub wychowanków,
* rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub wychowanków,
* wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym
* określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących TIK, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
* udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pedagodzy specjalni zatrudnieni w przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych będą też organizowali zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Natomiast nauczyciel pedagog specjalny zatrudniony w przedszkolu specjalnym lub szkole specjalnej funkcjonujących w podmiotach leczniczych lub jednostkach pomocy społecznej, w ramach pensum będzie mógł prowadzić zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2022 r.

Projekt rozporządzenia dostępny jest TUTAJ.

(PS, GN)