Co z egzaminami ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy? – pytał RPO. MEiN: „Będą ułatwienia i dostosowania”

„Nie będzie odrębnych zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla dzieci uchodźców, które ukończą szkołę podstawową w polskim systemie” – podkreśla MEiN w odpowiedzi dla Rzecznika Praw Obywatelskich.

„Choć przepisy nie wymuszają na uczniach z Ukrainy przystąpienia do egzaminu, to jeżeli tego nie zrobią, będą powtarzać ósmą klasę – zwracał uwagę RPO i pytał MEiN, czy nie jest to dyskryminacja. Rzecznikowi odpowiedział wiceminister Dariusz Piontkowski, podkreślając, że przepisy zapewniają takie samo traktowanie jak przyznane obywatelom polskim, „ale obejmują także wiele ułatwień i dostosowań dotyczących tylko dzieci uchodźców z Ukrainy”.

„Ignorowanie możliwości oraz potrzeb dzieci uchodźczych może prowadzić do nierówności w dostępie do nauki, dyskryminacji oraz ograniczania ich wolności i praw, czyli do naruszenia art. 70, 32 oraz 37 Konstytucji – pisał rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Wskazywał, że większość uczniów przybyłych z Ukrainy do Polski nie zna języka polskiego w stopniu umożliwiającym zadowalający wynik egzaminu. Wybór szkoły ponadpodstawowej będzie zatem ograniczony tylko do tych, które będą mieć wolne miejsca po przyjęciu polskich uczniów .

W lepszej sytuacji będą ci uczniowie z Ukrainy, którzy będąc w Polsce, kontynuowali naukę w trybie zdalnym w ukraińskim systemie oświaty. Będą oni mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkół średnich na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, bez zdawania egzaminu.

„Rozwiązania w tej sprawie powinny być zgodne ze standardami Konstytucji i prawa międzynarodowego, które wymagają równego traktowania” – podkreślał rzecznik.

Co na to MEiN?

„Pragnę zapewnić, że uczniowie ukraińscy w Polsce są traktowani z największą troską i należną im uwagą. Przyjęte na ich potrzeby rozwiązania legislacyjne dotyczące dostępu do edukacji zostały skonstruowane w sposób, który pozwoli im odnajdywać się w polskim systemie edukacji odpowiednio do ich potrzeb i oczekiwań, a także w zależności od planów, możliwości i motywacji” – odpisał m.in. Piontkowski.

Według MEiN „przepisy gwarantują uczniom ukraińskim nie tylko takie samo traktowanie jak polskim, ale obejmują także wiele ułatwień i dostosowań. Ułatwienia egzaminu ósmoklasisty to m.in. oddzielna sala, zapewnienie tłumacza, korzystanie ze słowników, wsparcie psychologiczne, pomoc nauczyciela.

Nie będzie więc odrębnych zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla dzieci uchodźców, które ukończą szkołę podstawową w polskim systemie

Pełna wymiana korespondencji między RPO i MEiN w tej sprawie znajduje się tutaj

(JK, GN)

Co z egzaminami ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy? RPO pyta MEiN