Do oddziałów w przedszkolach i klasach I-III trafi więcej dzieci. Pod warunkiem, że są uchodźcami z Ukrainy

W oddziałach przedszkolnych i oddziałach w klasach I-III będzie można przyjmować większą liczbę uczniów niż dotychczas. Pod warunkiem jednak, że będą to dzieci, które musiały uciekać przed wojną w Ukrainie – tak zakłada jedno z rozporządzeń podpisanych przez ministra edukacji Przemysława Czarnka. MEiN zwiększyło też liczebność oddziałów przygotowawczych

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – jak piszą jej autorzy – “jest konieczna ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

“Projektowana zmiana ma na celu ułatwienie szybkiego włączania dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przedszkola i szkoły podstawowej również w sytuacji gdy niemożliwe jest utworzenie dodatkowego oddziału w przedszkolu i szkole lub oddziału przygotowawczego w szkole” – czytamy w uzasadnieniu do tego dokumentu.

Zgodnie z nowelizacją, do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy będzie można przyjąć większą liczbę dzieci niż to jest obecnie. Dziś grupa przedszkolna może liczyć nie więcej niż 25 dzieci. Rozporządzenie umożliwi jednak przyjęcie dodatkowo do oddziału maksymalnie 3 dzieci uchodźczych z Ukrainy. Co oznacza, że taki oddział będzie mógł liczyć maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie to obowiązywać ma również w przypadku oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Także w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej limity uczniów zostały zwiększone. Obecnie w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej limit ten wynosi 25 uczniów. W sytuacjach wyjątkowych limit ten można już dziś zwiększyć o nie więcej niż 2. Nowe przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy. W tej sytuacji dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29.

Jeśli w oddziale I-III już dziś znajduje się 26 uczniów, to limit będzie można zwiększyć o maksymalnie 3 uczniów uchodźczych z Ukrainy – tj. do 29, a jeśli w oddziale uczy się obecnie 27 uczniów – to o 2 uczniów uchodźczych (tj. do 29 uczniów).

Rozwiązania te mają obowiązywać do końca roku szkolnego 2021/2022.

Przemysław Czarnek podpisał też nowelizację rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Według MEiN, zmiana jest konieczna “ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. Chodzi o umożliwienie przyjmowania do polskich szkół dzieci uchodźczych, które znajdują się na terenie RP bez rodziców, pod opieką innych osób.

Zgodnie z rozporządzeniem:
* zwiększona zostanie liczebność oddziałów przygotowawczych z 15 do 25 uczniów.
* zwiększona zostanie minimalna tygodniowa liczba godzin przeznaczanych na naukę języka polskiego w oddziałach przygotowawczych z 3 do 6 godzin.
* uczniowie, którzy nie posiadają dokumentów wydanych przez ukraińskie szkoły będą kontynuowały naukę w polskich placówkach na podstawie oświadczenia złożonego “przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności”
* możliwe będzie składanie w szkole dokumentacji, w tym wniosków o przyjęcie do szkoły, wniosków o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły, i odwołania od decyzji dyrektora w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły, przez osoby sprawujące opiekę nad uczniem w przypadku gdy rodzic nie może dokonać tej czynności

(PS, GN)