Egzaminatorzy zarobią więcej

Członkowie zespołu egzaminacyjnego na egzaminie czeladniczym oraz na egzaminie sprawdzającym otrzymają wyższe stawki wynagrodzenia za swoją pracę

Tak zakłada przygotowany przez MEN projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

Podstawą ustalenia wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, członków oraz członków-sekretarzy komisji za udział w przeprowadzonym egzaminie jest ustalona przez izbę rzemieślniczą opłata za egzamin mistrzowski oraz egzamin czeladniczy, wnoszona przez osobę przystępującą do egzaminu mistrzowskiego lub egzaminu czeladniczego. Zgodnie z propozycją MEN, wysokość wynagrodzenia za udział w przeprowadzonym egzaminie jednego zdającego nie będzie mogła przekroczyć:
a) na egzaminie czeladniczym i mistrzowskim dla:
* przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 5 proc. podstawy,
* członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 4 proc. podstawy,
b) na egzaminie sprawdzającym dla:
* przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – 9 proc. podstawy,
* członka zespołu egzaminacyjnego oraz sekretarza zespołu egzaminacyjnego – 8 proc. podstawy.

To oznacza, że stawki wynagrodzeń przewodniczącego, członków i sekretarza zespołu egzaminacyjnego na egzaminie czeladniczym wzrosną o 1 pkt. proc., a stawki wynagrodzeń przewodniczącego, członków i sekretarza zespołu egzaminacyjnego na egzaminie sprawdzającym – o 6 pkt. proc. Stawki wynagrodzeń będą identyczne w przypadku egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Ministerstwo edukacji liczy, że nowe stawki zwiększy zainteresowanie specjalistów do pracy w komisjach egzaminacyjnych.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłata za egzamin mistrzowski będzie wynosiła 1 400 zł, czeladniczy – 700 zł, sprawdzający – 250 zł.

Projekt zakłada też wprowadzenie identycznych, to znaczy – co najmniej czteroosobowych zespołów egzaminacyjnych w odniesieniu do egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego i egzaminu sprawdzającego. Dziś egzamin czeladniczy i egzamin sprawdzający przeprowadza zespół egzaminacyjny w składzie co najmniej czterech osób, a egzamin mistrzowski zespół w składzie co najmniej pięciu osób. Powodem tej zmiany są problemy izb rzemieślniczych w przekonaniu specjalistów do pracy w zespołach egzaminacyjnych.

Ministerstwo edukacji chce, by osoby młodzi ludzie musieli składać wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na 3 miesiące przed terminem zakończenia nauki zawodu u rzemieślnika, a nie jak to jest obecnie – na 2 miesiące wcześniej.

(PS, GN)