„Godna Praca, Płaca i Emerytura”. Priorytety OPZZ na 2020 rok

Zwiększenie kontroli i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w związku z samozatrudnieniem zastępującym umowy o pracę, wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni bez względu na ogólny staż pracy i zagwarantowanie wszystkim pracownikom, a nie tylko wybranym grupom zawodowym prawa do 2 wolnych niedziel w okresie 4 tygodni – to najważniejsze cele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na 2020 rok.

OPZZ zamierza też walczyć o wdrożenie rozwiązań prawnych, umożliwiających starszym pracownikom aktywne uczestnictwo na rynku pracy i pozostanie na nim w zdrowiu do osiągnięcia wieku emerytalnego.

W szczególności, jak czytamy w stanowisku centrali należy:

>> wprowadzić dodatkową przerwę w pracy wliczaną do czasu pracy oraz wymóg uzyskania zgody starszego pracownika na pracę w godzinach nadliczbowych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy oraz na wykonywanie pracy w porze nocnej;

>> w systemie prawa pracy powinna znaleźć się umowa mentorska, której celem byłoby nagradzanie starszych pracowników za przekazywanie wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności młodszym pracownikom;

>> wprowadzić rozwiązania, które ułatwią zatrudnianie starszych osób poprzez: zwolnienie pracodawcy ze składek od tych osób na rzecz Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, możliwość uzyskiwania zwrotu kosztów szkoleń lub ich części, na które wysyłani byliby starsi pracownicy w celu przekwalifikowania się lub poszerzenia swoich umiejętności, możliwość dofinansowania inwestycji i udogodnień służących starszym pracownikom w zakładzie pracy.

Centrala przypomina, że od 1 stycznia 2020 roku do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia nie będzie wliczać się dodatku za staż pracy. OPZZ będzie dążyło do wyłączenia z płacy minimalnej wszystkich dodatków, tak by stało się ono kategorią jednoskładnikową, wynagrodzeniem zasadniczym.

Fot: OPZZ/Facebook

(JK, GN)