Ile pieniędzy rząd przekazał samorządom w subwencji oświatowej? NIK policzyła

W ubiegłym roku budżet państwa w formie subwencji oświatowej przekazał samorządom na utrzymanie szkół i placówek 50 mld 156 mln zł. To o 6,9 proc. więcej niż w 2019 r. Ubiegłoroczna subwencja wzrosła wyłącznie dzięki wywalczonym przez związki zawodowe podwyżkom

Najwyższa Izba Kontroli przesłała do Sejmu “Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r.”. A w niej – analizę wydatków m.in. na oświatę.

W 2020 r. samorządy otrzymały kilka subwencji w łącznej kwocie 66 mld 737 mln zł.

Jak policzyła NIK, na subwencję ogólną w 2020 r. złożyły się:
− część oświatowa dla gmin, powiatów i województw (50 156,6 mln zł),
− część wyrównawcza dla gmin, powiatów i województw (13 235,2 mln zł),
− część równoważąca dla gmin i powiatów (2013,8 mln zł),
− część regionalna dla województw (592,6 mln zł),
− część rekompensująca dla gmin (11,2 mln zł),
− uzupełnienie subwencji (728,1 mln zł).

“W 2020 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwyższy udział, stanowiący ponad 75 proc., miała część oświatowa. Udział ten był o 1,1 punktu procentowego niższy niż w roku poprzednim” – czytamy w analizie. To oznacza, że wydatki na inne cele rosły szybciej niż wydatki na oświatę.

Subwencja oświatowa przekazana samorządom w 2020 r. była o 6,9 proc. wyższa od subwencji z 2019 r. Według NIK, miało to “związek z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli obowiązującymi od 1 września 2019 r. i 2020 r.”. Przypomnijmy – 1 września nauczyciele otrzymali wywalczoną przez związki podwyżkę 6 proc. Do tego doliczyć należy skutki finansowe podwyżki z 2019 r.

W ubiegłym roku subwencja oświatowa – podobnie jak w latach poprzednich – rozdzielona została pomiędzy samorządy na podstawie algorytmu określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

“Cześć oświatowa subwencji ogólnej została przekazana wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, tj. 2477 gminom, 380 powiatom i 66 miastom na prawach powiatu (wszystkie miasta na prawach powiatu otrzymały część gminną i powiatową części oświatowej subwencji ogólnej) oraz 16 województwom w łącznej kwocie 50 156,6 mln zł, co stanowiło 106,9 proc. kwoty przekazanej w roku 2019” – czytamy w analizie NIK.

Natomiast subwencja przekazana uczelniom wyższym w 2020 r. wyniosła 18 mld 370 mln zł i byłą o 3,5 proc. wyższa od tej z 2019 r.

(PS, GN)