Jest porozumienie strony związkowej w sprawie wzrostu płac w 2020 roku

Stronie związkowej udało się osiągnąć porozumienie w sprawie wzrostu płac w 2020 roku, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wśród propozycji wysłanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znalazły się:

– wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 8,6 proc.

– wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15 proc.

– wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić nie mniej niż 12 proc.

– wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2019 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1270 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2019.

Zgodnie ze związkową propozycją minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 wynosiłoby nie mniej niż 2520 zł (1822,80 zł netto). Oznacza to wzrost płacy minimalnej o nie mniej niż 270 zł (189,02 zł netto) tj. o 12 proc.. Ustanowiona w tej wysokości płaca minimalna stanowiłaby 48,2 proc. prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej.

Porozumienie podpisali przedstawiciele OPZZ, NSZZ „Solidarność” i Forum Związków Zawodowych.

(JK)