Jest rozporządzenie MEiN o zawieszeniu od 20 grudnia do 9 stycznia zajęć stacjonarnych w szkołach

Zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 20 grudnia do 9 stycznia i przejście w nich na naukę zdalną wprowadza rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nim od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zostanie ograniczone stacjonarne funkcjonowania szkół podstawowych i ponadpodstawowych i wprowadzone w nich nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ograniczenie obejmuje także placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, szkoły artystyczne realizujące wyłącznie kształcenie artystyczne i placówki artystycznych oraz szkoły artystyczne realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego.

Dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.

Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.

Rozporządzenie nie ogranicza też funkcjonowania w sposób stacjonarny młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że zdecydowano tak ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kształcenia specjalnego, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem.

„W przypadku młodzieżowych ośrodków wychowawczych, do których młodzież jest kierowana z postanowienia sądu rodzinnego i nieletnich, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i specjalnych ośrodków wychowawczych konieczne jest zapewnienie wychowankom tych ośrodków opieki całodobowej i oddziaływań odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym, socjoterapeutycznym i rewalidacyjnym. W przypadku poradni psychologiczno-pedagogicznych konieczne jest zagwarantowanie ciągłości procesu wydawania opinii dotyczących dzieci i młodzieży oraz orzeczeń o potrzebie: kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz realizowania zadań związanych z udzielaniem bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, wspieraniem nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz wspomaganiem jednostek oświatowych w realizacji zadań statutowych” – podano.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej o tym, czy będą prowadzone tam zajęcia w formie stacjonarnej, będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży, ale też możliwości danej jednostki systemu oświaty i z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków ich realizacji, a także ze szczególnym uwzględnieniem m.in. zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym, których nie można zrealizować z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

„Proponuje się również, aby zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze były prowadzone w sposób stacjonarny we wszystkich jednostkach systemu oświaty niezależnie od ograniczenia ich funkcjonowania, ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości wsparcia udzielanego w bezpośrednim kontakcie przez nauczycieli i specjalistów w procesie terapeutycznym dzieciom objętym odpowiednio wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim uczestniczącym w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych” – wskazano w uzasadnieniu.

Jednocześnie, w przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do dzieci i uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły.

Uczniowie korzystający z internatów i burs mieli możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.

Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie), zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia, wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.

Praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).

Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Przewidziane rozwiązania mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ponadto w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor odpowiednio szkoły, centrum lub placówki będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zgodnie z rozporządzeniem możliwe będzie też organizowanie konsultacji w szkole dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w grupach. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne.

Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.

Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach będą mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

Możliwe będzie też do 22 grudnia br. organizowanie zajęć wspomagających. Bez zmian pozostaje zimowa przerwa świąteczna zaplanowana na 23–31 grudnia 2021 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Znajduje się tutaj.

(PAP, JK)

Obowiązek szczepienia dla m.in. nauczycieli od 1 marca i lockdown w szkołach od 20 grudnia br. Przed nami kolejne obostrzenia