Język ukraiński na maturze

Od roku szkolnego 2025/2026 wszyscy zainteresowani absolwenci będą mogli przystąpić na maturze do egzaminu z języka ukraińskiego. MEiN tłumaczy ten krok „większym zainteresowaniem Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą”

W opublikowanym przez MEiN projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego znalazła się możliwość przystąpienia od roku szkolnego 2025/2026 do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego. Egzamin ten będzie dotyczył zarówno absolwentów szkół nowego liceum i technikum, jak i absolwentów szkół przed reformą z 2017 r.

Język ukraiński będzie na maturze językiem obcym nowożytnym do wyboru.

„Szeroki napływ do Polski obywateli Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa może mieć wpływ na większe zainteresowanie Polaków tym krajem, jego językiem i kulturą. Mając na uwadze powyższe proponuje się umożliwienie wyboru języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego zdawanego na egzaminie maturalnym” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Obecnie egzamin maturalny przeprowadzany jest z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Język ukraiński wprawdzie jest na maturze, ale tylko jako język mniejszości narodowej. Do egzaminu z tego przedmiotu obowiązani są przystąpić absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia prowadzono w języku ukraińskim.

„Proponowana zmiana umożliwi, od roku szkolnego 2025/2026, przystępowanie do egzaminu maturalnego z języka ukraińskiego jako języka obcego nowożytnego wszystkim absolwentom starego ustroju szkolnego (absolwentom będącym obywatelami Ukrainy, jak i obywatelom polskim) – z wyjątkiem absolwentów szkół lub oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej (mniejszości ukraińskiej), którzy mieli obowiązek przystąpić do egzaminu z języka mniejszości jako przedmiotu obowiązkowego” – podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Na dwa lata przed pierwszym egzaminem z języka ukraińskiego Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje informatory zawierające m.in. przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie maturalnym. Dodatkowo, konieczne stanie się przygotowanie materiałów na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów z języka ukraińskiego, przeprowadzenie szkoleń i utworzenie ewidencji egzaminatorów z tego przedmiotu, a także zwerbowanie samych egzaminatorów i przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych.

(PS, GN)