Kalendarz wyborczy opublikowany

Kandydaci mają czas do piątku na zarejestrowanie swoich komitetów wyborczych, a do 10 czerwca – na zebranie minimum 100 tys. podpisów. Tak wynika z kalendarza wyborczego przedstawionego przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę 28 czerwca. Wraz z dzisiejszą decyzją Elżbiety Witek o rozpisaniu wyborów ruszyła kampania wyborcza.

Jednocześnie marszałek Sejmu przedstawiła kalendarz wyborczy, a w nim czynności wyborcze, które należy zrealizować w określonych terminach:

* od dnia 3 czerwca 2020 r. – przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą za pośrednictwem środków masowego informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa
* do dnia 5 czerwca 2020 r. – zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta RP, zawiadomienie PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;
* do dnia 5 czerwca 2020 r. – podanie przez PKW informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów;
* do dnia 5 czerwca 2020 r. – dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
* do dnia 10 czerwca 2020 r. – zgłaszanie do PKW kandydatów na prezydenta RP (po zebraniu minimum 100 tys. podpisów)
* do dnia 10 czerwca 2020 r. – zgłaszanie ponownie kandydatów na prezydenta RP przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
* do dnia 12 czerwca 2020 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
* do dnia 15 czerwca 2020 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, powołanie przez PKW okręgowych komisji wyborczych
* do dnia 15 czerwca 2020 r. – podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na prezydenta RP
* do dnia 16 czerwca 2020 r. – zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;
* do dnia 16 czerwca 2020 r. – sporządzenie spisów wyborców przez gminy
* od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. godziny 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
* od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. – przekazywanie przez sanepid gminom informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
* do dnia 19 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
* do dnia 21 czerwca 2020 r. – możliwość wydania przez PKW, na wniosek ministra zdrowia, uchwały nakazującej zorganizowanie na terenie gminy lub jej części głosowania wyłącznie w formie korespondencyjnej (jeśli na danym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej)
* do dnia 23 czerwca 2020 r. – składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
* do dnia 23 czerwca 2020 r. – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
* do dnia 23 czerwca 2020 r. – doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju
* do dnia 26 czerwca 2020 r. – zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów
* do dnia 26 czerwca 2020 r. – wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy
* do dnia 26 czerwca 2020 r. – dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą
* do dnia 26 czerwca 2020 r. – doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów
* w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej
* w dniu 28 czerwca 2020 r. godz. 7.00–21.00 – głosowanie, dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do
właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania, – dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

(PS, GN)