Katecheta jednocześnie wychowawcą klasy. Jak duże to zjawisko?

Funkcję wychowawcy klasy pełni co pięćdziesiąty nauczyciel religii – poinformowało ministerstwo edukacji. To katecheci, którzy nauczają także innych przedmiotów, np. historii, języka polskiego, czy WDŻ

O łączenie funkcji katechety i wychowawcy klasy zapytali MEiN posłowie Lewicy: Marcin Kulasek, Włodzimierz Czarzasty, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Katarzyna Kretkowska, Bogusław Wontor, Arkadiusz Iwaniak, Dariusz Wieczorek. W interpelacji do ministra edukacji Przemysława Czarnka przypomnieli, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach „nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy”.

„Od 2019 r. obowiązuje jednak interpretacja, że wychowawcą może zostać nauczyciel religii, jeśli dodatkowo naucza innego przedmiotu. Autorką takiej pisemnej interpretacji jest pani Katarzyna Koszewska – dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pismo podpisane przez Panią Dyrektor upublicznione jest między innymi na stronie internetowej Wydziału Nauk Katolickich Kurii Zielonogórsko-Gorzowskiej” – czytamy w interpelacji.

Jak duże jest to zjawisko? W publicznych przedszkolach i szkołach pracuje 28 324 nauczycieli religii. „Obowiązki nauczyciela religii z funkcją wychowawcy klasy łączy obecnie 629 nauczycieli, co stanowi ok. 2,2 proc. ogółu nauczycieli religii” – napisał w odpowiedzi Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji.

Choć katecheci ci nauczają także innych przedmiotów, to jednak ich główną specjalnością pozostaje religia. „Najwięcej katechetów, będących równocześnie wychowawcami klasy realizuje tygodniowo 16 godzin lekcji religii. Średnia liczba godzin religii tygodniowo dla wszystkich nauczycieli łączących nauczanie religii z funkcją wychowawcy wynosi 14” – poinformował Rzymkowski.

Katecheci najczęściej łączą nauczanie religii z takimi przedmiotami jak historia, język polski, WDŻ, muzyka, WF i plastyka, geografia, informatyka, zajęcia rewalidacyjne, biologia, matematyka, technika, język angielski, wiedza o społeczeństwie, język niemiecki.

(PS, GN)