Kiedy nauczyciele zrealizują bony na laptop? Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało rozporządzenie

W pierwszej kolejności bony na laptop otrzymają nauczyciele klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych. Procedura przyznania bonu zostanie uruchomiona 10 października br. Niestety nie wszyscy nauczyciele uprawnieni do bonu zostali uwzględnieni w ministerialnym rozporządzeniu.

Tak wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji rozporządzenia w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych.

Wartość bonu na laptop to 2500 zł. Prawo do otrzymania wsparcia przysługuje nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, jak również niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Część nauczycieli będzie jednak wykluczona z prawa do bonu. Chodzi o nauczycieli pozostających w stanie nieczynnym, przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym lub urlopie dla poratowania zdrowia. Dotyczy to też nauczycieli, którzy planują powrót ze świadczenia lub urlopu przed datą graniczną wykorzystania bonu (czyli końcem 2025 r.). Bonu nie otrzymają też nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków, przebywający na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni oraz urlopowany do pracy w związkach zawodowych.

W rozporządzeniu MC określono grupy nauczycieli, które w pierwszej kolejności mają otrzymać bon. I tak:
* wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych – wsparcie ma zostać uruchomione 10 października br.
* wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych – wsparcie ruszy 11 października br.
* wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – wsparcie ruszy 12 października br.
* inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej – wsparcie ruszy 13 października br.

Niestety nie wiadomo, kiedy ruszy procedura uruchamiająca bony dla pozostałych uprawnionych nauczycieli, czyli pracujących z młodzieżą w szkołach ponadpodstawowych. W ministerialnym rozporządzeniu nie ma na ten temat ani słowa.

Wybór tych akurat grup nauczycieli ministerstwo uzasadniło zamiarem prowadzenia „inwestycji długoterminowej”, „Wybór grupy uprawnionych nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w szkole podstawowej na II etapie kształcenia ogólnego (czyli w klasach IV–VIII), jest uzasadniony w szczególności faktem prowadzenia równolegle inwestycji długoterminowej, której beneficjentami są uczniowie klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

MC oceniło też, że nauczyciele uczący w klasach IV–VIII to grupa, która „jest najbardziej zaangażowana w aktywności związane z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – >>Laboratoria przyszłości<<”.

Wymienione daty to moment uruchomienia 30-dniowego terminu na złożenie przez uprawnionych nauczycieli wniosków – za pośrednictwem dyrektora szkoły – w celu otrzymania wsparcia. We wniosku powinny się znaleźć dane osobowe nauczyciela, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej.

Organ prowadzący będzie musiał w ciągu 30 dni od otrzymania wniosków od nauczycieli złożyć jeden, wspólny wniosek dla wszystkich nauczycieli uprawnionych w danej grupie za pośrednictwem specjalnej strony internetowej uruchomionej przez MC.

Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nauczyciele powinni na swój adres e-mail otrzymać bony na laptopy.

Z zapisanego w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli harmonogramu wynika, że nauczyciele będą mogli zrealizować bony w okolicy Świąt Bożego Narodzenia.

(PS, GN)