Koalicja Obywatelska chce zmian w edukacji zdalnej

Według posłów Koalicji Obywatelskiej, szkołom powinno się umożliwić w większym niż do tej pory stopniu pracę m.in. metodą projektu. Zdaniem opozycji, to jedno z rozwiązań ułatwiających pracę z uczniami w okresie pandemii

Zgodnie z przygotowanym przez KO i złożonym w Sejmie projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe, dyrektor szkoły mógłby, po uzyskaniu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej, wprowadzić dla wybranych klas nauczanie “niestandardową metodą” realizującą “podstawę programową z wyłączeniem ramowych planów nauczania”. Zdaniem autorów, chodzi o metodę projektu edukacyjnego.

Dyrektor mógłby też zdecydować o realizacji podstawy programowej z różnych przedmiotów “przez jednego nauczyciela przy wsparciu zdalnym nauczyciela przedmiotowego, z wyłączeniem ramowych planów nauczania”.

Skąd ten pomysł? Autorzy projektu uważają, że obecne przepisy “ograniczają możliwość niestandardowej organizacji pracy szkoły”.

“Projektowane zmiany umożliwią wprowadzenie takiego rodzaju edukacji, w którym nauczyciel prowadzi naukę z daną grupą uczniów przez cały okres, w którym zachodzi taka potrzeba, na przykład ze względu na szczególne warunki epidemiologiczne lub inne okoliczności specyficzne w danym okresie dla danej placówki edukacyjnej, np. realizacja projektów interdyscyplinarnych itp.” – czytamy w uzasadnieniu.

Proponowane rozwiązania mają się stać “alternatywnym sposobem organizacji pracy z uczniami” pomyślanym na wypadek zagrożenia epidemiologicznego i “bazującym na ograniczeniu kontaktu grupy uczniów do jednego nauczyciela”.

Jak autorzy wyobrażają sobie naukę tym “alternatywnym sposobem”? “Nauczyciele realizujący w danej grupie nauczanie innych przedmiotów przekazują potrzebne materiały nauczycielowi prowadzącemu i kontaktują się z grupą zdalnie. Nauczyciel prowadzący i nauczyciele przedmiotowi ustalają między sobą taki podział obowiązków, by program edukacyjny był realizowany bez przeszkód. Nauczyciel i dyrektor placówki są nadal w pełni odpowiedzialni za realizację obowiązujących treści podstawy programowej, aczkolwiek trudno wyliczyć ściśle, ile czasu nauczyciel prowadzący poświęca na pracę nad poszczególnymi przedmiotami” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Dyrektor musiałby też znaleźć godziny na konsultacje indywidualne nauczycieli przedmiotowców z uczniami, które należałoby prowadzić w formie zdalnej.

(PS, GN)