Kolonie i obozy w reżimie sanitarnym – są wytyczne GIS, MZ i resortu edukacji

Rodzice dzieci wyjeżdżających w najbliższe wakacje na kolonie czy obozy będą musieli potwierdzić na piśmie, że są one zdrowe i nie zamieszkiwały z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych, a także nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w ciągu 10 dni przed wyjazdem. Tak zakładają „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r.” (tak w oryginale)

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Jak zapewnił resort Przemysława Czarnka, zalecenia opracowano, aby „zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19”.

Czy tak rzeczywiście jest? Wytyczne powielają rozwiązania obowiązujące podczas ubiegłorocznych wakacji. Resort Przemysława Czarnka nie zmienił nawet tytułu tego dokumentu, powielając starą, nieobowiązującą już, nazwę ministerstwa (MEN, a nie MEiN, jak to jest obecnie).

Wytyczne podzielono na cztery części:
* Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas wypoczynku.
* Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.
* Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
* Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby mającej kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.

Zgodnie z wytycznymi, uczestnicy wypoczynku powinni być zdrowi w dniu wyjazdu. MEiN nie wymaga jednak od rodziców żadnych testów ani zaświadczeń od lekarza. Wystarczy, że w pisemnym oświadczeniu poświadczą o „braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną”.

W innym oświadczeniu rodzice będą musieli potwierdzić, że dziecko nie zamieszkiwało z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miało kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Rodzice powinni też zobowiązać się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia niego „niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka)”.

„Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku” – czytamy w wytycznych.

Organizator wypoczynku z kolei powinien zapewnić „odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w trakcie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać co najmniej 4 m2 powierzchni noclegowej”. Organizator zapewni też środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.

„Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku w indywidualne środki ochrony osobistej, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili. Organizator wypoczynku, na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka ponownego wystąpienia wirusa, ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem, przyłbic” – czytamy w wytycznych.

Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).

„W miarę możliwości” nie powinno się do prowadzenia zajęć z dziećmi lub młodzieżą angażować kadry powyżej 60. roku życia. Niestety nie wyjaśniono, dlaczego, skoro seniorzy 60+ są tą grupą społeczeństwa, która została w zdecydowanej większości zaszczepiona (najprawdopodobniej wynika to z mechanicznego kopiowania rozwiązań z ubiegłorocznych wytycznych)

Co ciekawe, wytyczne nie wymagają od kadry opiekującej się dziećmi i młodzieżą np. zaszczepienia na koronawirusa.

Organizatorzy mogą już zgłaszać zorganizowany wypoczynek do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Jest ona dostępna pod adresem https://wypoczynek.mein.gov.pl/

Wytyczne dostępne są TUTAJ

(PS, GN)