Które dzieci mają mieć pierwszeństwo do przedszkola? MEN opublikowało wytyczne

Ministerstwo edukacji chce, by pierwszeństwo w dostępie do przedszkola miały dzieci m.in. pracowników służby zdrowia. Od 6 maja br. samorządy będą mogły otworzyć przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego. Na zorganizowanie opieki placówki te mają w praktyce jeden dzień roboczy.

„Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego” – czytamy w komunikacie MEN.

Według resortu Dariusza Piontkowskiego, pierwszeństwo w dostępie do opieki w przedszkolach powinny uzyskać dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zasady funkcjonowania przedszkoli w okresie epidemii są podobne do tych, które mają obowiązywać żłobki i zostały przedstawione przez ministerstwo rodziny.

Zgodnie z wytycznymi organ prowadzący ma za zadanie:
* pomóc dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
* zobligować dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
* zapewnić środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
* w miarę możliwości zapewnić dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
* w razie potrzeby zaopatrzyć pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
* wesprzeć dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
* ustalić szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia
* zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

Dyrektor natomiast ma za zadanie:
* od 6 maja br. zorganizować zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
* w miarę możliwości ograniczyć przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zadbać o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
* przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieścić płyn do dezynfekcji rąk i zobligować wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
* o ile jest taka potrzeba, zaopatrzyć pracowników w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
* w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
* wyłączyć źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
* sprawić, by dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogły korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
* jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, powinno się go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
* zapewnić sprzęt i środki oraz monitorować prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
* przygotować procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruować pracowników, jak należy je stosować. Pamiętać, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom.
* przeprowadzić spotkania z pracownikami i zwrócić uwagę na to, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
* w miarę możliwości nie angażować w zajęcia opiekuńcze nauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki nad dziećmi.
* wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
* umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
* przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
* jeżeli szkoła organizuje stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
* zorganizować bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
* wymagać od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.

Nauczyciel powinien:
* wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
* zrezygnować z organizacji wyjść poza teren placówki, np. spaceru do parku.
* usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, np. piłki, skakanki, obręcze, powininno się je systematycznie dezynfekować.
* wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
* zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
* unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Ministerstwo edukacji zapowiedziało też następujące zmiany:
* od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.
* będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.
* kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.
* ponadto na czas pandemii rozszerza się formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

Wytyczne MEN dostępne są TUTAJ

(PS, GN)