Lockdown w niemal całej oświacie. Przedszkola i podstawówki zaopiekują się jednak dziećmi m.in. medyków i niektórych nauczycieli

Od dziś niemal cała oświata w Polsce kształci zdalnie. Do m.in. szkół podstawowych i średnich dołączyły przedszkola. Nie oznacza to jednak, że w placówkach tych w ogóle nie będzie dzieci. W ostatniej chwili MEiN rozszerzyło grupę osób, których dzieciom będzie przysługiwała opieka w przedszkolach i podstawówkach, m.in. o niektórych nauczycieli i pracowników oświaty

Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od dnia 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. na obszarze całego kraju następujące placówki przechodzą na edukację zdalną:
1) przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły podstawowe, w tym oddziały przedszkolne w tych szkołach;
3) szkoły ponadpodstawowe
4) placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
5) ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze;
6) domy wczasów dziecięcych;
7) szkolne schroniska młodzieżowe

Oznacza to, że pozostałe placówki, w tym m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne pracują w sposób stacjonarny.

Jak zapisano w rozporządzeniu, ograniczenie dotyczące pracy stacjonarnej nie dotyczy również:
1) przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w szkołach podstawowych;
2) szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
3) internatów.

“Ze względu na specyfikę działania, nie wprowadzono przepisów ograniczających funkcjonowanie przedszkoli specjalnych, oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziałów przedszkolnych specjalnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Nie tylko dyrektor przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, ale też szkoły podstawowej na wniosek rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Uwaga! Podobną opiekę trzeba zorganizować dla dzieci przedstawicieli wielu innych zawodów. Chodzi nie tylko o medyków, policjantów czy strażaków, ale także m.in. nauczycieli i pracowników placówek oświatowych (ale tylko tych pracujących stacjonarnie!) oraz pracowników żłobków i opieki społecznej. Oto lista osób uprawnionych do korzystania z opieki w przedszkolu lub podstawówce:

1) rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodzice dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Szkoła podstawowa będzie musiała zorganizować takie zajęcia nie tylko dla uczniów z oddziałów przedszkolnych, ale także z klas I-III.

Od 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. obowiązywać ma ponadto ograniczenie w realizacji praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Co oznacza, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (także te realizowane w formach kursowych) odbywać się będą wyłącznie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile wynika to z programu nauczania.

Utrzymane zostaną natomiast dotychczasowe regulacje dotyczące kształcenia w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht oraz dotychczasowe regulacje dotyczące szkół kształcących w zawodzie technik pożarnictwa prowadzonych przez MSWiA.

Od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. obowiązywać mają też ograniczenia dotyczące uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami w zakresie zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców na podstawie umowy o pracę. “Oznacza to, że zgodnie z art.15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

(PS, GN)