Lockdown w szkołach – szef MEiN podpisał rozporządzenie

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych klas i uczniowie szkół ponadpodstawowych mają się uczyć zdalnie. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym. Tak zakłada rozporządzenie podpisane dziś przez ministra edukacji Przemysława Czarnka.

Szkoły i placówki oświatowe nie otrzymały dużo czasu na przygotowanie się do lockdownu, bo zaledwie jeden dzień. Szef MEiN zapowiedział tę decyzję wczoraj wieczorem, a rozporządzenie pojawiło się dziś po południu.

„Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022” – czytamy w komunikacie resortu edukacji.

Rozporządzenie w większości powiela rozwiązania obowiązujące w szkołach podczas wcześniejszych lockdownów – w 2020 i w 2021 r.

Zgodnie z nim:

* od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych klas i uczniowie szkół ponadpodstawowych mają się uczyć zdalnie
* uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i dzieci w przedszkolach będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym
* dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć stacjonarnych na terenie szkoły lub z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – w budynku szkoły uczniom z niepełnosprawnościami, którzy nie są w stanie uczyć się zdalnie w domu
* dyrektor będzie mógł zorganizować na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych – chodzi o egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny. Konsultacje mają być dla uczniów dobrowolne. Organizacja tych konsultacji powinna zależeć od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. „Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego” – podkreślił resort edukacji
* dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować konsultacje dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 – z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu
* dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne w miejscu ich prowadzenia (stacjonarnie). Zajęcia te będą odbywać się w wybranych dniach tygodnia, a wymiar tych zajęć nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo
* pozostawiono możliwość odbywania praktyk zawodowych stacjonarnie, w miejscu ich prowadzenia. Jednocześnie zachowana została również możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formule wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego)
* zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będzie można prowadzić stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile nie przeszkodzi temu sytuacja pandemiczna w tych podmiotach
* uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia – młodociani pracownicy – będą mogli realizować zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile pracodawcę nie dotknie pandemia
* turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, które rozpoczęły się przed 27 stycznia 2022 roku i nie były prowadzone zdalnie, będzie można kontynuować aż do czasu ich zakończenia. Natomiast turnusy, które rozpoczęły się w okresie od 27 stycznia do 27 lutego br., będą prowadzone zdalnie
* w szkołach podstawowych specjalnych (klasy V-VIII), a także szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej zajęcia będą mogły być prowadzone stacjonarnie. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor
* młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne mają pracować na dotychczasowych zasadach
* burs i internaty mają działać na dotychczasowych zasadach
* za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki uczniowie mogą wziąć udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i turniejach

(PS, GN)