MEiN opublikowało wytyczne sanitarne dot. organizacji zajęć w szkołach

Na stronie resortu edukacji i nauki opublikowano wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przygotowane przez MEiN we współpracy z MZ i GIS. W wytycznych przypomniano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie.

Od 17 maja uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Od 31 maja wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach stacjonarnie.

W wytycznych napisano m.in., że do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

“Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami. Zaleca się, w zależności od warunków lokalowych szkoły, takie planowanie rozkładu zajęć, aby ograniczyć kontakt między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach wspólnych” – napisano.

Podkreślono, że należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć.

W rekomendacjach zwrócono uwagę, że w miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia – np. nieangażowanie ich w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji – w miarę możliwości pracę zdalną.

Wytyczne dostępne są tutaj

(JK, GN)

Rząd ma plan znoszenia lockdownu w szkołach. Od 29 maja cała oświata ma pracować stacjonarnie