MEiN znosi obostrzenia – uczelnie wrócą do pracy stacjonarnej

Od nowego roku akademickiego uczelnie wrócą do pracy stacjonarnej. Przepisy zobowiązujące je do prowadzenia studiów w sposób zdalny zostaną uchylone. To oznacza, że obecne legitymacje studenckie, doktoranckie i pracowników akademickich stracą ważność po 14 października br.

Tak zakłada projekt rozporządzenia MEiN, który uchyli rozporządzenie “w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Akt prawny ma wejść w życie 15 sierpnia 2021 r., a jego rozwiązania zaczną obowiązywać od 1 października br.

Najważniejszy punkt uchylanego rozporządzenia wprowadzał obowiązek kształcenia w sposób zdalny na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach wyższych oraz w ramach kształcenia doktorantów. Rozporządzenie umożliwiało ponadto przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów w sposób zdalny, jak również podejmowanie uchwał w sposób zdalny przez kolegia elektorów, organy kolegialne samorządu studenckiego i samorządu doktorantów, komisje stypendialne, komisje i zespoły powoływane w postępowaniach w sprawach nadania stopni i tytułu, a także komisje i inne gremia działające na podstawie statutów uczelni.

“Należy wyjaśnić, że w chwili wejścia w życie uchylanego rozporządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymywał się stan epidemii z dużą liczbą odnotowywanych dziennie nowych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. W tych warunkach konieczne było zapewnienie, do końca roku akademickiego 2020/2021, bezpiecznych warunków kształcenia na studiach i w szkołach doktorskich oraz prowadzenia działalności naukowej. Rozwiązania przewidziane w uchylanym rozporządzeniu umożliwiły funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra oraz prowadzenie kształcenia w uczelniach i w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, które uchyli wspomniane przepisy.

Ministerstwo edukacji przypomniało, że na podstawie uchylanego rozporządzenia utrzymano m.in. ograniczenie udziału studentów i doktorantów w zajęciach organizowanych przez uczelnie i inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów na ich terenie.

Zdaniem MEiN, nadszedł czas, by wszystkie te ograniczenia znieść. “Ze względu jednak na istotne oddziaływanie powyższych rozwiązań na funkcjonowanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki nie powinny one być utrzymywane permanentnie, w warunkach tego niewymagających” – podkreślono w uzasadnieniu.

Resort edukacji uznał, że “w ramach aktualnie prowadzonych w Ministerstwie Edukacji i Nauki prac związanych z planowaniem organizacji roku akademickiego 2021/2022” należy przyspieszyć “zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki”.

“W ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki aktualna sytuacja epidemiczna w Polsce, w tym zniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej większości obostrzeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przemawiają za dezaktywacją omówionych wyżej rozwiązań prawnych” – uznał resort Przemysława Czarnka.

Efektem uchylenia rozporządzenia “będzie w szczególności przywrócenie standardowych zasad funkcjonowania uczelni, jak i kształcenia w uczelniach i podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów, tj. w uczelniach akademickich, instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutach badawczych oraz międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Jednocześnie przestaną obowiązywać m.in. ograniczenia dotyczące przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich, czy kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe lub na badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Skutkiem wejścia w życie nowego rozporządzenia będzie również uruchomienie 60-dniowego okresu utrzymania ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich. Legitymacje te pozostaną ważne jedynie do 14 października 2021 r.

MEiN nie wykluczyło jednak przywrócenia uchylanych rozwiązań. “W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 w Polsce możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. przez kształcenie w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego” – zastrzegł resort edukacji.

(PS, GN)