MEN nie pozna nazwisk strajkujących

Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO – poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych

Według UODO, “wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych”. To oznacza, że wysyłane przez urzędników MEN do szkół i placówek maile domagające się poinformowania o numerach PESEL strajkujących nauczycieli, są niezgodne z prawem.

Jak przypomniał UODO, ustawa z dnia 15 stycznia 2011 r. o systemie informacji oświatowej określa rodzaj i zakres danych gromadzonych w systemie informacji oświatowej, a w tym dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli. Artykuł 29 tej ustawy wyraźnie wskazuje, co należy rozumieć przez dane dziedzinowe nauczyciela. Są to między innymi dane dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć (art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. h i ust. 1 pkt 1a lit. h oraz ust. 3 pkt 1 lit. f).

Ustawa nie mówi wprawdzie, co dokładnie należy rozumieć przez przyczyny nieprowadzenia zajęć, ale tę kwestię doprecyzowuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (wydane na podstawie art. 31 tej ustawy).

I to w przepisie § 27 tego rozporządzenia można przeczytać, czym są dane dziedzinowe nauczycieli dotyczące przyczyn nieprowadzenia zajęć. Zgodnie z nim taką przyczyną może być tylko:

urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego;
urlop wychowawczy;
urlop bezpłatny udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela (art. 17 ust. 2 i art. 17 ust. 2a);
urlop udzielony na podstawie ustawy o związkach zawodowych (art. 25 ust. 1);
zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych (art. 31 ust. 1);
urlop dla poratowania zdrowia;
zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela (art. 42 ust. 6);
zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela (art. 85t ust. 1-3);
urlop udzielony na podstawie ustawy – Karta Nauczyciela (art. 68 ust. 1);
urlop bezpłatny, o którym mowa w Kodeksie pracy (art. 174 § 1);
przeniesienie w stan nieczynny;
niezdolność do pracy, o której mowa w Kodeksie pracy (w art. 92 § 1);
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, o którym mowa w ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 32 ust. 1);
urlop uzupełniający, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela (art. 66 ust. 1)

O udziale w strajku nie ma tam ani słowa.

(PS, GN)