Młodzieżowe rady powstaną na poziomie powiatów i województw

Na poziomie powiatów i sejmików powstaną młodzieżowe rady. Rząd przyjął dziś projekt ustawy regulującej działalność przedstawicielstw młodzieży na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego

Rada Ministrów zaakceptowała projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa autorstwa pełnomocnika rządu do spraw polityki młodzieżowej.

Według oficjalnych deklaracji, zmiany mają poprawić zaangażowanie młodych ludzi w życie publiczne poprzez wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego.

„Dzięki ułatwieniu powoływania i funkcjonowania młodzieżowych rad oraz sejmików, przedstawiciele młodego pokolenia zyskają narzędzie do wpływania na kształt życia wspólnot lokalnych. Młodzież będzie mogła także zdobywać pierwsze doświadczenia, jeśli chodzi o aktywność publiczną i społeczną” – czytamy w komunikacie służb prasowych rządu.

Obecnie funkcjonowanie młodzieżowych rad na poziomie gmin jest uregulowane w prawie jedynie w sposób szczątkowy. Powoływanie przedstawicielstw przy radach powiatów i sejmikach województw nie jest natomiast możliwe.

Najważniejsze rozwiązania przewidują:
* łatwiejsze procedury w powoływaniu młodzieżowych rad i sejmików
* umożliwienie tworzenia młodzieżowych rad i sejmików przy samorządzie powiatowym oraz wojewódzkim
* umożliwienie złożenia wniosku o powołanie rady m.in. zainteresowanym środowiskom młodzieżowym, organizacjom pozarządowym czy też samorządom uczniowskim i studenckim
* rozszerzenie kompetencji rad i sejmików
* umożliwienie młodzieżowym radom i sejmikom składania wniosków o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez właściwy organ stanowiący jednostki danego samorządu
* przyznanie młodym ludziom prawa opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży
* przyznanie młodzieżowym radom i sejmikom wpływu na opracowanie dokumentów strategicznych na rzecz młodzieży
* nałożenie na samorządy obowiązku zapewnienia młodzieżowym radom i sejmikom niezbędnego wsparcie merytorycznego, technicznego oraz finansowego

(PS, GN)