Załącznik nr 1

Oświadczenia dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie Uczestnika Konkursu (kandydata)

  1. Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu (Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”) oraz współorganizatora konkursu (Fundację Orange) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Jutr@ oraz wydania nagród oraz – jeśli będzie mnie to dotyczyło – w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronie internetowej www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter), ZNP (Facebook, Twitter) oraz na stronie internetowej www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, Twitter) mojego imienia i nazwiska jako laureata tytułu Nauczyciel Jutr@ lub osoby Nominowanej, albo Wyróżnionej przez Jury, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których jestem zatrudniona/y.
    2. Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku przez publikację mojego zdjęcia lub zdjęć grupowych na których będę uwieczniona/y, jak również innych danych i informacji o sobie, które z własnej woli podałam/em w formularzu zgłoszeniowym lub innym załączonym przeze mnie dokumencie.
    3. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych jest dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania w zakresie określonym w Regulaminie Konkursu może uniemożliwić udział w Konkursie. Zostałam/em poinformowana/y, że mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na ważność dotychczasowego przetwarzania, jednakże wycofanie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu może uniemożliwić dalszy udział w Konkursie.
    4. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z umieszczonymi poniżej informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i moich prawach z tym związanych.

miejscowość:…………………………………………………………………………………..

data i podpis:…………………………………………………………………………………..

 


 

Załącznik nr 2

Oświadczenie Uczestnika Konkursu (kandydata) w sprawie zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych
o przynależności związkowej

Oświadczam, że w przypadku złożenia przeze mnie niniejszego formularza zgłoszeniowego wraz z dodatkowymi informacjami, dotyczącymi przynależności związkowej, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie danych dotyczących mojej przynależności związkowej, oraz – jeśli będzie mnie to dotyczyło jako osoby Nominowanej lub laureata Konkursu – na upublicznienie przez Organizatora lub Współorganizatora Konkursu informacji o mojej przynależności związkowej w środkach masowego przekazu, w których publikowane będą materiały o Konkursie.

Udzielenie zgody w zakresie przetwarzania i upublicznienia informacji o przynależności związkowej nie jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie.

miejscowość:…………………………………………………………………………………..

data i podpis:…………………………………………………………………………………..

 


 

Załącznik nr 3

Oświadczenie Osoby zgłaszającej

Wyrażam niniejszym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych osoby niepełnoletniej, której jestem opiekunem ustawowym) przez Organizatora Konkursu (ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”) oraz współorganizatora konkursu (Fundację Orange) w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Jutr@.

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z umieszczonymi poniżej informacjami
o przetwarzaniu danych osobowych i moich prawach z tym związanych.

miejscowość:…………………………………………………………………………………..

data i podpis:…………………………………………………………………………………..

 

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu Nauczyciel Jutr@ organizowanego przez tygodnik „Głos Nauczycielski” oraz współorganizowanego przez Fundację Orange

Wykonując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Nauczyciel Jutr@.

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są:
• Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Wydawnictwo “Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8 (adres biura redakcji: 00-389 Warszawa, ul. J. Smulikowskiego 4A), wpisany do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000150507, NIP 5260001884, REGON 001081029, wydawca tygodnika „Głos Nauczycielski”, oraz
• Fundacja Orange z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326), przy
Al. Jerozolimskich 160, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000241397, o numerze NIP 5213367997, REGON 140280040
Administratorem, będącym organizatorem konkursu oraz przetwarzającym dane osobowe jego uczestników, osób zgłaszających, członków Jury i innych osób biorących udział w organizacji Konkursu jest Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Główny Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”. Jest on także punktem kontaktowym oraz Administratorem realizującym prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku z organizacją konkursu.
W zakresie upublicznienia danych osobowych, w tym wizerunku (zdjęć z konkursu, Gali itp.) na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych obowiązki Administratora danych pełni osobno ten ze Współadministratorów, który dokonał publikacji w danym środku komunikacji publicznej.
W zakresie współpracy z kontrahentami, w ramach zleceń dotyczących organizacji Gali, obaj Współadministratorzy są samodzielnie odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych wynikających ze złożonych zleceń.

Jak się z nami skontaktować?
W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym z organizacją konkursu, Gali, publikacją danych osobowych laureatów można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub pocztą na adres ZNP ZG Wydawnictwo “Głos Nauczycielski”, ul. J. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa.
W zakresie przetwarzania danych dokonywanym przez Fundację Orange, z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail; dpofundacjaorange@ orange.com.

Skąd mamy Pani/Pana dane?
Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana (jako Uczestnika Konkursu lub jako Osoby zgłaszającej) lub od osoby trzeciej, która zgłosiła Panią/Pana do Konkursu Nauczyciel Jutr@. W związku z tym, że osoba trzecia zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu nie może zgłosić do udziału w Konkursie Pani/Pana bez jej/jego wiedzy, stąd też dysponuje Pani/Pan informacjami tutaj przekazywanymi, bez konieczności osobnego realizowania art. 14 RODO.

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Pani/ Pana dane przetwarzamy w następujących celach:
a) Zgłoszenia, udziału, przeprowadzenia oraz wyłonienia laureatów w Konkursie Nauczyciel Jutr@ – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przeprowadzenie konkursu przez Administratora;
b) Upublicznienia wizerunku oraz imion i nazwisk laureatów Konkursu w wydaniu papierowym „Głosu Nauczycielskiego” oraz wydaniu elektronicznym, a także na stronie glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter), ZNP (Facebook, Twitter) oraz stronie www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, Twitter) – podstawą dla takiego przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgoda na udział w konkursie, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO realizacja działalności prasowej ZNP ZG Wydawnictwa „Głos Nauczycielski” a także realizacja celów statutowych Fundacji Orange, jako prawnie uzasadnionego interesu;
c) Umieszczenia wizerunku laureata w papierowym oraz elektronicznym wydaniu „Głosu Nauczycielskiego” oraz na stronie glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter), ZNP (Facebook, Twitter) oraz na stronie www.fundacja.orange.pl i w kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, Twitter), na fotografiach zbiorowych – przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO – zgody na udział w konkursie, oraz art. 6 ust. lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, polegającego na zapobieganiu roszczeniom związanym z naruszeniem dóbr osobistych kierowanych do Administratora;
d) Rozpatrywanie oraz inicjowanie procesu reklamacyjnego w związku z przeprowadzeniem Konkursu – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, polegającego na zapobieganiu roszczeniom związanym z naruszeniem dóbr osobistych kierowanych do Administratora;
e) Zgłoszenia, udziału, przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia w konkursie, oraz rozpowszechnienia informacji, w przypadku przetwarzania danych dotyczących przynależności związkowej – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a) (zgoda),
w powiązaniu z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Jakie dane będą przetwarzane?
W celu przeprowadzenia konkursu przetwarzane będą następujące dane: imiona i nazwiska, numer PESEL, adres zamieszkania, adresy placówek oświatowych, w których osoba, której dane są przetwarzane pracuje, zajmowane stanowisko i/lub nauczany przedmiot, numer telefonu i/lub adres e-mail, wizerunek laureatów i członków Jury, inne informacje podane dobrowolnie przez uczestnika w zgłoszeniu oraz informacje o przynależności związkowej wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych o przynależności związkowej.

Prawa osób, których dane są przetwarzane
Oświadczamy, że zapewniamy spełnienie wszystkich praw Pani/Pana wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych. Ma Pani/Pan w szczególności prawo do dostępu do danych osobowych, do sprostowania lub poprawienia przetwarzanych danych oraz do żądania usunięcia danych, lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. Tekst RODO zawierający bardziej szczegółowe informacje dotyczące praw osób, których dane są przetwarzane można znaleźć na pod adresem internetowym:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć na stronach Ministerstwa Cyfryzacji (https://www.gov.pl/cyfryzacja) oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)

Dlaczego istnieje konieczność podania danych osobowych?
Dane osobowe są podawane w celu zgłoszenia, udziału, przeprowadzenia oraz wyboru laureatów w Konkursie Nauczyciel Jutr@, a także udostępnienia danych osobowych laureatów Konkursu. Podanie danych osobowych warunkuje możliwość przeprowadzenia konkursu od samego początku, aż do jego zakończenia. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym, nikt nie może żądać podania od Państwa takich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie oraz jego przeprowadzenie.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym lub udostępnione podmiotom mogącym zapewnić prawidłową realizację przebiegu Konkursu. Do kategorii takich podmiotów mogą należeć między innymi:
a) podmioty wspomagające organizację konkursu, w szczególności Agencja Afekt
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-521), ul. Słowackiego 57, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390702, NIP 7792396192, REGON 301799438
b) dostawcy usług IT;
c) dostawcy przestrzeni dyskowej;
d) operatorzy pocztowi;
e) podmioty świadczące dla nas usługi pomocy prawnej.
Dodatkowo, w przypadku, kiedy zostanie Pani/Pan osobą Nominowaną, Wyróżnioną lub laureatem Konkursu, Pani/Pana dane takie jak wizerunek, imię i nazwisko, nazwa miejsca pracy (nazwa szkoły lub placówki oświatowej) oraz informacje o stanowisku pracy i nauczanym przedmiocie zostaną udostępnione nieograniczonemu kręgowi podmiotów, przez ich umieszczenie w wersji papierowej i elektronicznej wydania „Głosu Nauczycielskiego”, jak i poprzez umieszczenie ich na stronie www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter), ZNP (Facebook, Twitter) oraz na stronie internetowej oraz stronie www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, Twitter).
W przypadku, kiedy zostanie Pani/Pan Finalistą lub laureatem Konkursu wyżej wymienione dane osobowe zostaną także przekazane fundatorom nagród, podmiotom przetwarzającym świadczącym na rzecz Administratora lub fundatora nagród usługi graficzne, poligraficzne
i grawerowania w celu zaprojektowania i wykonania dyplomów oraz statuetek wręczanych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, a także przesłania nagród.

Czy będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do kraju trzeciego?
Nie, Państwa dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego ani organizacji międzynarodowej, jednakże umieszczenie informacji dotyczących Finalistów i laureata Konkursu w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter) może prowadzić do ich przetwarzania na serwerach dostawców tych mediów społecznościowych, zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronach internetowych dostawców tych mediów społecznościowych.

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Konkursu. Po zakończeniu Konkursu i ustaniu celu współadministrowania, dane osobowe uczestników Konkursu (poza danymi upublicznionymi w mediach) będą przechowywane przez ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”. W sytuacji, w której zostanie Pani/Pan laureatem Konkursu, wówczas dane będą przetwarzane w celach archiwalnych oraz na stronie internetowej www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, Twitter), ZNP (Facebook, Twitter) oraz www.fundacja.orange.pl i kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, Twitter) bezterminowo, chyba że zaistnieją przesłanki do usunięcia tych danych. Po zakończeniu Konkursu niewykorzystane materiały uczestników Konkursu, zawierające dane osobowe, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji dotyczących wyników Konkursu będą przechowywane przez okres, przez który można rozsądnie spodziewać się wpływu reklamacji, nie dłużej jednak niż przez okres jednego roku od dnia zakończenia Konkursu lub przez okres wymagany rozpoczętym postępowaniem reklamacyjnym, po czym zostaną zniszczone. Dokumentacja pracy Jury przechowywana będzie w celach archiwalnych przez okres ich przydatności do celów historycznych i naukowych.

Czy można zgłosić się do organu państwowego w związku z przetwarzaniem?
Osobie będącej uczestnikiem Konkursu Nauczyciel Jutr@ przysługuje w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, wówczas może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia: 606-950-000, e-mail: [email protected]

Czy w działalności Administratora istnieje profilowanie i automatyczne wydawanie decyzji?
Nie, takie działania nie są podejmowane w ramach przetwarzania danych przez Administratorów.

Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”

Fundacja Orange