Regulamin Konkursu Nauczyciel Jutr@

 

Paragraf 1
Postanowienia Ogólne

1) Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą
Nauczyciel Jutr@ (dalej „Konkurs”).
2) Organizatorem Konkursu jest ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą
w Warszawie (00-389), ul. J. Smulikowskiego 6/8 (dalej „Organizator”).
3) Współorganizatorem Konkursu jest Fundacja Orange z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160 (dalej „Współorganizator”).
4) Konkurs będzie trwał od dnia 15 maja 2024 r. do dnia 8 października 2024 r.
6) Uczestnikiem Konkursu jest osoba, o którym mowa w § 2 niniejszego Regulaminu.
7) Osobą zgłaszającą jest osoba, o której mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
8) Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów, u których kluczowa jest postawa wobec uczniów i uczennic, chęć bycia blisko ich i ich potrzeb, a wątek cyfrowy jest sposobem do jej realizacji.
W związku z tym osoby te:
– stawiają dobrostan i szacunek dla uczniów i uczennic na pierwszym miejscu;
– wyróżniają się otwartą postawą na prowadzenie zajęć opierających się na dialogu, angażujących metodach i w zgodzie z najnowszą wiedzą pedagogiczną oraz psychologią rozwojową;
–  dążą do podnoszenia swoich kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych;
– korzystają przy tym technologii lub e-zasobów edukacyjnych, aby prowadzić ciekawsze i inspirujące lekcje, zgodne z potrzebami młodych ludzi.

Paragraf 2
Uczestnicy Konkursu

1) Uczestnikiem Konkursu może być każdy czynny zawodowo nauczyciel zatrudniony
w szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej, przedszkolu lub placówce oświatowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2) Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
a. członkowie władz i pracownicy Organizatora oraz Współorganizatora;
b. osoby wchodzące w skład Jury Konkursu.

Paragraf 3
Przystąpienie do Konkursu

1) Do udziału w Konkursie konieczne jest:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego Konkursu zamieszczonego na stronie www.glos.pl/nauczycieljutra;
b. przesłanie ww. formularza wraz z załącznikami;
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym także dodatkowych informacji o Uczestniku Konkursu podanych z własnej woli w formularzu zgłoszeniowym lub w dołączonych do niego materiałach, w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej (w szczególności w prasie, w tym w „Głosie Nauczycielskim” – wydanie drukowane i elektroniczne i na stronie internetowej www.glos.pl) i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, X – dawniej Twitter), ZNP (Facebook, X – dawniej Twitter) oraz stronie www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, X- dawniej Twitter) imienia i nazwiska laureata tytułu Nauczyciela Jutr@ oraz imion i nazwisk Finalistów przez Jury, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;
d. wyrażenie zgody na publikację swojego wizerunku (w szczególności w prasie, w tym w „Głosie Nauczycielskim” – wydanie drukowane i elektroniczne – i na stronie internetowej www.glos.pl) i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego: (Facebook, X – dawniej Twitter), ZNP (Facebook, X – dawniej Twitter) oraz stronie www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, X – dawniej Twitter) w przypadku otrzymania tytułu Nauczyciel Jutr@ oraz tytułu Finalisty. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 1 do Regulaminu.
2) Jeśli w złożonym przez Uczestnika formularzu zgłoszeniowym Konkursu, w uzasadnieniu lub załącznikach znajdą się dodatkowe informacje dotyczące danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w szczególności dane o przynależności związkowej, Uczestnik może złożyć w formie pisemnej oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ww. danych osobowych. Złożenie tego oświadczenia jest dobrowolne, odmowa nie ma wpływu na prawo do uczestnictwa w Konkursie. W razie odmowy udzielenia zgody w tym zakresie, informacje te nie będą przetwarzane ani publikowane. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych o przynależności związkowej stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3) Uczestników Konkursu, jeśli sami nie zgłoszą swojego udziału w Konkursie, mogą zgłaszać inni nauczyciele, dyrektorzy szkół lub placówek oświatowych, rodzice uczniów, uczniowie, przedstawiciele organów prowadzących lub nadzorujących szkoły lub placówki oświatowe, związki zawodowe, przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących ze szkołą lub placówką oświatową (dalej „Osoba zgłaszająca”).
4) W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 3 (Osoba zgłaszająca), formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie osoby zgłaszanej (Uczestnika), o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. c oraz w § 3 ust. 1 pkt. d niniejszego Regulaminu.
5) W przypadku złożenia informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie osoby zgłaszanej (Uczestnika), o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
6) W przypadku zgłoszenia Uczestnika przez osobę, o której mowa w § 3 ust. 3 (Osoba zgłaszająca), formularz zgłoszeniowy musi zawierać oświadczenie Osoby zgłaszającej o wyrażeniu przez nią zgody na przetwarzanie danych osobowych (Osoby zgłaszającej) przez Organizatora. Podanie Organizatorowi przez Osobę zgłaszającą swoich danych osobowych (imię i nazwisko; status, o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej niniejszego Regulaminu; kontakt: e-mail, numer telefonu) jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia Konkursu. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Osobę zgłaszającą stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Jeśli osoba zgłaszająca jest niepełnoletnia, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisuje opiekun prawny tej osoby.
7) Zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych przez Organizatora nastąpi w dniu 8 września 2024 r. o godz 23.59.
8) Przystąpienie do Konkursu na warunkach określonych niniejszym Regulaminem oznacza zgodę na udział w Konkursie na warunkach Regulaminu. Wyjątkiem jest przetwarzanie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, gdzie zgoda osoby na przetwarzanie takich danych musi być zgodą wyraźną ,a jej brak nie stanowi przeszkody w udziale w Konkursie.

  Paragraf 4
Zasady Konkursu

1) W skład Jury Konkursu wchodzą osoby wspierające ideę Konkursu oraz przedstawiciele Organizatora i Współorganizatora („Jury”).
2) Spośród zgłoszonych Uczestników Jury wybierze 5 Finalistów, biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania o rolę nauczyciela/ki, sukcesy i rozwój, opisanie momentu zmiany, otwartość na uczniów, opinie i uwagi osób innych niż kandydat, które zawarte są w formularzu zgłoszeniowym.
3) Spośród Finalistów, o których mowa w ust. 2 powyżej, Jury, przy uwzględnieniu kryteriów i warunków, o których mowa w § 1 ust. 8 i § 4 ust. 2 wybiera laureata – Nauczyciela Jutr@.
4) W przypadku rozbieżności Jury dotyczącej wyboru Finalistów oraz laureata Konkursu, Jury przeprowadza głosowanie dotyczące poszczególnych Uczestników. Jury dokonuje wyboru Uczestnika, który w ww. głosowaniu uzyskał najwyższą liczbę głosów członków Jury.

Paragraf 5
Pula nagród

1) Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie funduje Fundacja Orange.
2) Nagrodą dla Nauczyciela Jutr@ jest inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski. Jeśli Fundacja Orange tak zdecyduje, zwycięzca może udać się na wizytę studyjną z osobą towarzyszącą wskazaną przez zwycięzcę Konkursu – może to być osoba zajmująca stanowisko dyrektora placówki, w której zatrudniony jest nauczyciel bądź inna osoba z grona pedagogicznego tej placówki.
3) Jury Konkursu ma prawo przyznawać Uczestnikom, według własnego uznania, inne wyróżnienia i tytuły, w tym Nagrodę Specjalną.
4) Nagrodą dla osoby wyróżnionej Nagrodą Specjalną jest inspirująca wizyta studyjna w szkole poza granicami Polski.
5) Osobom nagrodzonym nie przysługuje prawo zamiany nagród na ich ekwiwalent pieniężny.

Paragraf 6
Rozstrzygnięcie Konkursu

1) Rozstrzygnięcia Konkursu dokona Jury. Jury będzie również czuwać nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
2) Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 8 października 2024 r.
3) Jury sporządzi protokół z rozstrzygnięcia Konkursu, wskazujący laureata Konkursu oraz Finalistów.

Paragraf 7
Wydanie nagród

1) Nagrody zostaną przekazane po Uroczystej Gali w terminie uzgodnionym przez Fundację Orange ze zdobywcami nagród i wyróżnień.
2) W przypadku gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w § 2 niniejszego Regulaminu, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. Osoba, o której mowa w § 4 ust. 2, traci także prawo do tytułów przyznanych jej przez Jury.

Paragraf 8
Ogłoszenie wyników i publikacja danych zdobywców nagród

1) Lista Finalistów zostanie ogłoszona na łamach tygodnika „Głos Nauczycielski” (wydanie drukowane i elektroniczne) w numerach poprzedzających Uroczystą Galę oraz na stronie internetowej www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, X – dawniej Twitter), ZNP (Facebook, X – dawniej Twitter) oraz stronie www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, X – dawniej Twitter).
2) Wyniki Konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach ogłaszane są podczas Uroczystej Gali w dniu 8 października 2024 r. Organizator dołoży wszelkich starań, żeby Gala odbyła się stacjonarnie, jednak ze względu na działanie siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formuły rozstrzygnięcia Konkursu na formę zdalną lub hybrydową.
3) Wizerunki Finalistów zostaną opublikowane w szczególności na łamach „Głosu Nauczycielskiego” (wydanie drukowane i elektroniczne) oraz na www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, X – dawniej Twitter), ZNP (Facebook, X – dawniej Twitter) oraz stronie www.fundacja.orange.pl oraz kanałach social media Fundacji (Facebook, Instagram, X – dawniej Twitter).

Paragraf 9
Reklamacje

1) O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, Uczestnik Konkursu może informować Organizatora.
2) Reklamacje winny wskazywać dane Uczestnika wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny) oraz wskazanie jej przyczyn.
3) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą listowną na adres Organizatora lub mailem na adres: [email protected], w ciągu 14 dni od dostrzeżenia uchybienia, które uzasadniałoby reklamację, nie później jednak niż w ciągu roku od dnia zakończenia Konkursu.
4) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listownie bądź e-mailem, w zależności od drogi jaką złożył reklamację lub wybranego przez Uczestnika sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
5) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Paragraf 10
Ochrona danych osobowych

1) Współadministratorami danych osobowych Uczestników Konkursu i Osób zgłaszających są:
a. ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski” z siedzibą w Warszawie (00-389), ul. Juliana Smulikowskiego 6/8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu zebrania zgłoszeń, organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyboru laureatów, współorganizacji Gali oraz ogłoszenia i publikacji wyników Konkursu zgodnie z Regulaminem. Administrator w celu prawidłowej realizacji Konkursu może upoważnić inne osoby do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
b. Fundacja Orange z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326), przy Al. Jerozolimskich 160. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu współorganizacji Konkursu, współorganizacji Gali oraz publikacji materiałów dotyczących Konkursu, zgodnie  z Regulaminem.
2) Dane osobowe Uczestników, Osób zgłaszających, osób wydających opinie o kandydatach oraz członków Jury i innych osób wykonujących czynności konieczne do przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu Nauczyciel Jutr@ oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej, w szczególności w prasie i na stronach internetowych www.glos.pl i kanałach social media „Głosu Nauczycielskiego” (Facebook, X – dawniej Twitter), ZNP (Facebook, X – dawniej Twitter), www.fundacja.orange.pl oraz w mediach społecznościowych Fundacji (Facebook, Instagram, X – dawniej Twitter) imienia i nazwiska, wizerunku laureata tytułu Nauczyciel Jutr@ oraz imion i nazwisk i wizerunków Finalistów, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione, a także informacji na temat nauczanego przedmiotu i/lub stanowiska na jakim są zatrudnione ww. osoby. Dane osobowe Osób zgłaszających przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu.
3) Dane osobowe Uczestników, Osób zgłaszających oraz członków Jury i innych osób wykonujących czynności konieczne do przeprowadzenia Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Współorganizatora oraz osoby przez nich upoważnione (tj. w szczególności członkowie Jury Konkursu) w celu, o którym mowa w § 10 ust. 1 powyżej, i z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 10 ust. 4 nie będą przekazywane innym osobom.
4) Jeśli okaże się to konieczne dla osiągnięcia celu przetwarzania, jakim jest przeprowadzenie Konkursu, każdy ze Współadministratorów może, wyłącznie w zakresie i na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu oraz Osób zgłaszających, a także wykonujących czynności związane z przeprowadzeniem Konkursu podmiotom przetwarzającym, takim jak firmy dostarczające i serwisujące systemy informatyczne, wykonujące usługi poligraficzne lub inne konieczne do realizacji celu Konkursu, lub dokonujące w związku z przeprowadzeniem Konkursu przetwarzania danych na polecenie Współadministratora.
5) Współadministrator może przekazać lub udostępnić innym Administratorom dane osobowe, które są przetwarzane w związku z realizacją Konkursu:
a. w celach służących przeprowadzeniu Konkursu (np. nadawanie i odbieranie korespondencji, udostępnianie informacji o Konkursie w środkach masowego przekazu);
b. w celu realizacji swego interesu prawnego, w tym w szczególności rozpatrywania reklamacji i rozwiązywania sporów powstałych
w związku z przeprowadzeniem Konkursu;
c.  lub jeśli tego będzie wymagało wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorze.
6) Uczestnik oraz Osoba zgłaszająca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przenoszenia danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w każdym czasie, co nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do tego czasu.
7) Dane osobowe Uczestników Konkursu przetwarzane będą przez czas konieczny dla przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.
8) Podanie Organizatorowi Konkursu danych osobowych przez Uczestnika oraz Osobę zgłaszającą jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych może uniemożliwić udział w Konkursie.
9) Administratorem pełniącym rolę punktu kontaktowego i realizującym prawa osób, których dane są przetwarzane dla Uczestników Konkursu, osób zgłaszających członków Jury jest Organizator – ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”. Dla innych osób biorących udział w organizacji Konkursu i Gali jest Współorganizator zlecający konkretne czynności, z którymi związane jest przetwarzanie danych osobowych.

Paragraf 11
Postanowienia końcowe

1) W przypadku zmiany danych, o których mowa w formularzu zgłoszeniowym lub załącznikach do ww. formularza, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie o takim fakcie powiadomić Organizatora.
2) Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3) W przypadku, gdy okaże się, że wśród Finalistów Konkursu jest osoba, wobec której zostaną ujawnione fakty mogące dyskwalifikować tę osobę w świetle kryteriów wymienionych w § 4 ust. 2 Jury ma prawo – po uprzedniej ocenie zaistniałej sytuacji – dokonać zmiany werdyktu, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 oraz wycofać przyznany tytuł. Analogiczna sytuacja może nastąpić, jeśli okaże się, że Jury zostało wprowadzone w błąd przez Uczestnika Konkursu lub Osobę zgłaszającą.
4) Organizator z ważnych powodów zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życia po upływie 7 dni od dnia głoszenia zmienionego Regulaminu na stronie www.glos.pl/nauczycieljutra. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu.
5) Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.glos.pl/nauczycieljutra.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę oraz firmy kurierskie korespondencji lub przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem Konkursu.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.
8) Formularze zgłoszeniowe wraz uzasadnieniem oraz ewentualnymi załącznikami, przesłane przez Uczestników nie podlegają zwrotowi.
9) Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

 

 

ORGANIZATOR:                                                                                                                                                   WSPÓŁORGANIZATOR:
ZNP ZG Wydawnictwo „Głos Nauczycielski”                                                                                                     Fundacja Orange