Nowe zasady oceniania arkuszy maturalnych. Zdający może popełnić więcej błędów

Centralna Komisja Egzaminacyjna zmieniła sposób arkuszy na maturze. Zdający będą mogli na teście z języka polskiego popełnić m.in. więcej błędów językowych i ortograficznych

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła informację „o wnioskach z wyników testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonych w marcu 2022 r. oraz w grudniu 2022 r.”.

Próbna matura z września i grudnia 2022 r. miała – jak podkreśliła CKE – „pomóc uczniom oraz ich nauczycielom określić wiadomości i umiejętności, które uczniowie już opanowali w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które jeszcze wymagają doskonalenia przez uczniów”, a także oswoić ich z nową formułą egzaminu, która ma być – według zapowiedzi resortu edukacji – trudniejsza.

Przy okazji próbnych matur CKE i OKE przeprowadziły badanie diagnostyczne dotyczące poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Badanie dotyczyło przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym – język polski, matematyka i język angielski) i uwzględniało m.in. specjalne ankiety przygotowane dla uczniów. W badaniu diagnostycznym wzięło udział ok. 2800 uczniów liceum z ok. 90 oddziałów (w zdecydowanej większości w obu terminach badania w badaniu uczestniczyli ci sami uczniowie, co pozwala porównać przyrost ich wiedzy i umiejętności).

Według CKE:

* przeprowadzony w marcu 2022 r. test z języka polskiego zakończył się sukcesem dla 64 proc. uczestników badania. W grudniu 2022 r. odsetek ten wzrósł już do 85 proc. Średni wynik w marcu z języka polskiego wyniósł 36 proc., a w grudniu – 50 proc.
* jeśli chodzi o matematykę, to w marcu 2022 r. odsetek sukcesów wyniósł 63 proc., a w grudniu – już 88 proc. Średni wynik z matematyki w marcu to 40 proc., a w grudniu – 57 proc.
* uczniowie najlepiej wypadli na próbnej maturze z języka angielskiego. Już w marcu 2022 r. test z powodzeniem rozwiązało 93 proc. uczestników badania, a w grudniu – 98 proc. Średni wynik z języka angielskiego to w marcu 74 proc., a w grudniu – 85 proc.

Jak poinformowała CKE, po analizie testów diagnostycznych i po konsultacjach z egzaminatorami, wprowadzono zmiany w sposobie oceniania arkusza z języka polskiego:
* w wypracowaniu na poziomie podstawowym zamiast „dwóch utworów wykorzystanych częściowo funkcjonalnie” trzeba będzie wykorzystać tylko jeden utwór
* abiturient otrzyma prawo do większej liczby błędów w wypracowaniu. Dla przykładu: pierwotnie za wypowiedź, w której zakres środków językowych wykorzystanych przez zdającego był zadowalający i w której znajdowały się 4 błędy językowe, egzaminator przyznawał 5 pkt w tym kryterium. Po zmianach – egzaminator przyzna 6 pkt. Zero punktów zdający otrzyma dopiero za 26 lub więcej błędów (wcześniej było to 18 lub więcej błędów)
* uczeń będzie mógł popełnić więcej błędów ortograficznych. Do tej pory 1 punkt otrzymywała praca, w której znajdowały się 2-3 błędy ortograficzne. Po zmianach – 2-4 błędy. Zero punktów można było otrzymać za 4 lub więcej błędów ortograficznych. Nowe zasady oceniania zakładają, że zero punktów grozi dopiero za 5 lub więcej błędów ortograficznych.
* podobnie z interpunkcją. Na maksymalną (tj. 2) liczbę punktów będzie mógł liczyć uczeń, który popełni nie więcej niż 8 błędów interpunkcyjnych (do tej pory były to 4 błędy), na 1 punkt – od 9 do 16 błędów interpunkcyjnych (do tej pory było to 5-8 błędów), a 0 punktów można będzie otrzymać dopiero za co najmniej 17 błędów interpunkcyjnych (wcześniej było to co najmniej 9 błędów)
* podczas oceniania arkusza na poziomie rozszerzonym zdający też będzie mógł popełnić większą liczbę błędów językowych i interpunkcyjnych
* CKE postanowiła w arkuszu z matematyki na poziomie podstawowym zmniejszyć liczbę zadań zamkniętych innego typu niż zadania wyboru wielokrotnego, tj. zadań prawda/fałsz, zadań na dobieranie
* w arkuszu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym zadania otwarte sprawdzające umiejętność rozumienia ze słuchu zostanie zastąpione zadaniem zamkniętym typu prawda/fałsz.

Informacja CKE o zmianach na maturze dostępna jest TUTAJ.

Więcej na temat zmian na maturze – w następnym numerze Głosu (nr 12).

(PS, GN)