Nowy rok szkolny w warunkach pandemii. MEiN opublikowało wytyczne

Ministerstwo edukacji przekazało dziś szkołom przygotowane wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne – zbiór zaleceń i rekomendacji do pracy w warunkach pandemii w nowym roku szkolnym. Resort Przemysława Czarnka zarekomendował w nich pracownikom szkół oraz uczniom od 12. roku życia szczepienia

„Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” – czytamy w komunikacie MEiN.

Wytyczne nie są długie i liczą jedynie 9 stron. W innych krajach Unii Europejskiej oraz w USA władze oświatowe pracują nad szczegółowymi procedurami postępowania w związku z pandemią koronawirusa w nowym roku szkolnym. MEiN nawet nie zamierza tworzyć niczego takiego. Lapidarność zaleceń zapisanych w wytycznych uzasadniono tym, jakoby nie było możliwe „uwzględnienie specyfiki każdej szkoły – małej i dużej, z regionów o zróżnicowanej sytuacji epidemicznej”. „Szkoły różnią się m.in. zasobami kadrowymi i związaną z tym samodzielnością w realizacji zadań wychowawczych, profilaktycznych oraz z obszaru pomocy psychologiczno- pedagogicznej” – wyjaśnił resort edukacji.

MEiN sformułowało więc zestaw dobrych rad dla pracowników oświaty, uczniów i rodziców. „Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań” – czytamy w wytycznych.

Według ich autorów, troska o bezpieczeństwo zdrowotne „musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne”. Jak to zrobić? MEiN nie wyjaśniło. Autorzy wytycznych stwierdzili jedynie: „Należy brać obie te potrzeby pod uwagę i szukać rozwiązań”.

Choć resort Przemysława Czarnka zamierza znacząco ograniczyć autonomię szkół i dyrektorów podporządkowując je kuratorom, a sam minister podważał to, by taka autonomia kiedykolwiek istniała, to jeśli chodzi o walkę z pandemią, urzędnicy MEiN nie zamierzają tu brać odpowiedzialności za sytuację w oświacie. „Pozostawienie w tym względzie decyzyjności i autonomii dyrektorom szkół, którzy najlepiej znają i rozumieją wszystkie uwarunkowania swojej szkoły, da możliwość zastosowania optymalnych, czasem nietypowych rozwiązań. Będą one gwarancją bezpieczeństwa i troską o zdrowie psychiczne uczniów” – wyjaśniło ministerstwo.

Co możemy ponadto przeczytać w wytycznych? „W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19” – podkreślili autorzy. Oznacza to, że resort Przemysława Czarnka nie zamierza wprowadzać obowiązkowych szczepień dla pracowników oświaty.

Pozostałe zalecenia i rekomendacje są w dużej mierze kopią wytycznych publikowanych na wcześniejszych etapach pandemii, w tym przed powrotem uczniów do szkół po wakacjach w 2020 r. Do szkoły powinny więc uczęszczać dzieci bez objawów choroby, uczniowie powinni ograniczać korzystanie z transportu publicznego, przy wejściu do budynku szkoły należy umieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk, a odwiedzający szkołę powinni korzystać z płynu do dezynfekcji.

„Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu” – czytamy w wytycznych. Zarekomendowano w nich też „stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół ponadpodstawowych”.

Szkoły powinny ponadto mieć na stanie przynajmniej jeden termometr bezdotykowy, wietrzyć sale i korytarze, a także zapewnić uczniom dystans. „W miarę możliwości jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali, a do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach” – czytamy w wytycznych.

W zaleceniach możemy przeczytać, że zajęcia dodatkowe powinny odbywać się tylko po zakończeniu zajęć obowiązkowych. MEiN rekomenduje, by organizować je w małych grupach lub oddziałach klasowych, a przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć – myć i dezynfekować powierzchnie dotykowe.

„Należy ustalić i upowszechnić zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach” – zalecili urzędnicy Czarnka.

Z wytycznych możemy się dowiedzieć, że „dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu”, ale „nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw”.

„Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej” – podkreślono w wytycznych. A w kolejnym punkcie: „W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna)”.

Czy dyrektor będzie mógł nakazać pracownikowi udanie się do lekarza? Tak sugeruje inny punkt wytycznych: „W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112”.

Wytyczne dostępne są TUTAJ

(PS, GN)