Parlament Europejski chce zmian w traktatach. A w nich m.in. podniesienie rangi oświaty w polityce UE

Parlament Europejski przyjął pakiet propozycji zmian w Traktacie o Unii Europejskiej. Część z nich dotyczy oświaty. Europosłowie proponują m.in. zaliczenie edukacji do tzw. polityk wspólnych UE oraz podniesienie jakości publicznej i bezpłatnej oświaty w państwach członkowskich.

PE głosował dziś nad przygotowanym przez Komisję Konstytucyjną Parlamentu Europejskiego raportem z propozycjami szerokich zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich akceptacja znacząco zmieniłaby m.in. sposób podejmowania decyzji w UE. To obszerny dokument dotyczący wszystkich aspektów funkcjonowania wspólnoty i poszczególnych polityk UE, w tym edukacji.

Raport poparło 291 europosłów, 274 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosów.

Parlament Europejski tym samym zasygnalizował, że wspólnota musi zadbać o jakość publicznej i bezpłatnej oświaty. “Proponuje się, aby Unia dążyła do ochrony i promowania dostępu do bezpłatnej i powszechnej edukacji, instytucjonalnej i indywidualnej wolności akademickiej oraz praw człowieka zgodnie z definicją zawartą w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej” – czytamy w dokumencie.

Europosłowie wezwali Unię do “opracowania wspólnych celów i standardów w zakresie edukacji, które promują wartości demokratyczne i praworządność, a także umiejętność korzystania z technologii cyfrowych i ekonomicznych”. PE chciałby też, by Unia promowała współpracę i spójność systemów oświaty poszczególnych krajów członkowskich “gwarantując jednocześnie tradycje kulturowe i różnorodność regionalną”.

Komisja PE wezwała UE do opracowania wspólnych dla wszystkich standardów kształcenia zawodowego “w celu zwiększenia mobilności pracowników”.

Najważniejszą propozycją Komisji Konstytucyjnej UE stało się jednak nadanie edukacji znacząco większej roli w polityce UE niż to jest obecnie. Dziś oświata znajduje się na drugim planie zainteresowania wspólnoty pozostawiając wszystkie uprawnienia poszczególnym państwom członkowskim. Unia reguluje tylko bardzo ogólnie kwestie dotyczące np. uznawania kwalifikacji zawodowych i akademickich oraz prowadzi programy europejskie nakierowane na młodzież, studentów i nauczycieli, jak np. Erasmus+.

Wkrótce ma się to zmienić, a oświata awansuje do kluczowych polityk Unii Europejskiej. Europosłowie chcą bowiem zmian w art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

To jeden z najważniejszych punktów traktatu określającego tzw. wspólne polityki UE, których działalność regulują zarówno przepisy Unii Europejskiej (wspólne dla wszystkich krajów) jak i przepisy przyjmowane przez poszczególne państwa członkowskie.

Komisja Konstytucyjna zaproponowała wpisanie na listę wspólnych polityk edukację, zwłaszcza jeśli chodzi o “kwestie ponadnarodowe, takie jak wzajemne uznawanie stopni naukowych, ocen, umiejętności i kwalifikacji”. To oznacza, że Unia Europejska będzie mogła tworzyć np. wspólne dla systemów oświaty we wszystkich krajach członkowskich listy umiejętności koniecznych do opanowania przez uczniów.

Edukacja znajdzie się więc na tym samym poziomie zainteresowania UE, co np. rolnictwo, handel, ochrona konsumentów, czy rynek wewnętrzny.

>> Więcej na ten temat w kolejnym numerze „Głosu”.

(PS, GN)