Parlament uchwalił standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów

Od najbliższego roku szkolnego przedszkola i szkoły będą musiały wygospodarować określoną odgórnie liczbę etatów psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Parlament przyjął kompleksową nowelizację ustawy o systemie oświaty

W czwartek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do przyjętej wcześniej przez Sejm ustawy, której autorem jest ministerstwo edukacji. To oznacza, że wkrótce dokument trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

Kluczowa zmiana dotyczy standardów zatrudniania nauczycieli-specjalistów w przedszkolach i szkołach, czyli kwestii, której uregulowania ZNP domaga się od wielu lat.

Do Karty Nauczyciela wpisano minimalną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, którzy powinni być zatrudnieni w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej i innych placówkach. Limity nie będą dotyczyły innych form wychowania przedszkolnego przedszkoli oraz dla przedszkoli i szkół specjalnych.

Liczba etatów specjalistów w każdej szkole czy przedszkolu ma zależeć od liczby uczniów. Zgodnie z projektem, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu lub szkole nie może być niższa niż:
* 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
* 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
* 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
* 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
* 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
* 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
* 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

Przy czym, łączną liczbę etatów będzie się obliczało jako „sumę ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela”.

Powyższe limity mają obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025.

Autorzy ustawy przewidzieli okres przejściowy. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązywać więc mają niższe wymagania, jeśli chodzi o zatrudnianie nauczycieli-specjalistów. W tym okresie liczba etatów nie może być niższa niż:
* 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
* 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
* 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
* 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30

W 2022 r. na dodatkowe etaty przeznaczono dodatkowo 514,5 mln zł.

W ustawie znalazł się też pakiet zmian w egzaminach. W latach 2021-2024 egzamin ósmoklasisty i maturalny odbędą się na podstawie wymagań egzaminacyjnych.

Zrezygnowano ponadto z przeprowadzenia od roku szkolnego 2022/2023 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu dodatkowego wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Jeśli chodzi o egzamin maturalny, to w 2023 i 2024 r. nie będzie obowiązywał próg zdawalności (30 proc.) w przypadku przedmiotu dodatkowego.

(PS, GN)