Po pandemii uczniowie trafią na zajęcia wyrównawcze. Rząd ma projekt ustawy

Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie klas IV-VIII oraz szkół średnich otrzymają ofertę zajęć wyrównawczych w szkołach. Do samorządów trafi 187 mln zł na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących te zajęcia

Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przedłożony przez ministra edukacji i nauki.

„W związku z COVID-19, rząd chce umożliwić uczniom – po powrocie do szkół – udział w dodatkowych i dobrowolnych zajęciach, które uzupełnią ich wiedzę oraz utrwalą wiadomości i umiejętności z wybranych przedmiotów. Wsparcie będzie kierowane do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Na ten cel samorządy dostaną dodatkowe pieniądze na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia. Rząd przeznaczy na to 187 mln zł” – czytamy w komunikacie służb prasowych rządu.

Według autorów projektu, „rozwiązanie to pozwoli uzupełnić ewentualne braki w opanowaniu przez uczniów wymagań ujętych w podstawie programowej”.

Projekt zakłada, że:
* dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w tym zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, które zaliczane są do obowiązkowych zajęć edukacyjnych).
* zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne.
* uczestnictwo i realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie dobrowolna.
* organizacja zajęć dodatkowych będzie elastyczna
* zajęcia będą organizowane: wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż 5 uczniów); wymiar zajęć nie przekroczy 10 godzin dla każdego oddziału.
* szczegółowe zasady organizacji dodatkowych zajęć zostaną określone w rozporządzeniu w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aby zapewnić finansowanie dodatkowych zajęć, rezerwa w subwencji oświatowej zostanie zwiększona o 187 mln zł.

Uczniowie będą mogli liczyć na zajęcia dodatkowe po powrocie szkół do nauki stacjonarnej.

(PS, GN)