Podwyżki dopiero od września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę okołobudżetową. Dokument, w którym rządzący m.in. zamrozili odpis na ZFŚS oraz wprowadzili podwyżkę dla nauczycieli dopiero od września 2020. ZNP apelował do prezydenta o zawetowanie ustawy

Prezydent podpisał ustawę okołobudżetową wczoraj, w środę. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rząd wprowadził do ustawy szereg cięć w wydatkach. Niektóre z nich są wymierzone w nauczycieli. Przede wszystkim chodzi o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który rząd postanowił zamrozić na poziomie z 1 stycznia 2018 r., czyli 2 752,92 zł. W ten sposób zaoszczędzi ok. 349 mln zł. Senat chciał odmrozić te środki i wprowadził poprawkę, zgodnie z którą pula na ZFŚS zostałaby obliczona na podstawie kwoty bazowej z 2020 r. Sejm jednak poprawkę Senatu odrzucił.

Senat chciał ponadto wprowadzić podwyżki dla nauczycieli w wysokości 6 proc. nie jak proponuje rząd od 1 września, ale już od 1 stycznia 2020 r. Izba wyższa zaproponowała, by nauczyciele, owszem, formalnie otrzymali podwyżkę we wrześniu, ale z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. Przyjęcie tej poprawki oznaczałoby, że np. nauczyciel dyplomowany otrzymałby we wrześniu wyrównanie w wysokości co najmniej 1832 zł brutto. Niestety Sejm odrzucił tę poprawkę.

Podobny los spotkał poprawkę Senatu odmrażającą pieniądze na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Sejm przyjął za to poprawkę Senatu, by pulę środków na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przyznawane przez MEN oraz wojewodów ustalane były w oparciu o kwotę bazową obowiązującą nie 1 stycznia 2018 r., ale 1 stycznia 2020 r. Według Ministerstwa Finansów chodzi o kwotę ok. 2,5 mln zł. Sejm zaakceptował też poprawkę Senatu zwiększającą rezerwę subwencji oświatowej o 50 mln zł.

ZNP apelował do prezydenta o zawetowanie ustawy okołobudżetowej.

“W związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, Związek Nauczycielstwa Polskiego występuje do Pana Prezydenta o wykorzystanie kompetencji określonej w art. 122 ust. 5 Konstytucji RP i przekazanie ww. ustawy Sejmowi do ponownego rozpatrzenia w zakresie zmiany art. 5. – czytamy w liście ZNP do Prezydenta RP. Przypominamy, że tylko podwyżki od stycznia sprawią, że zadeklarowana przez Ministra Edukacji Narodowej podwyżka osiągnie średnioroczny wskaźnik 6 proc.” – czytamy w liście do prezydenta.

Związek zwrócił uwagę, że wprowadzenie podwyżki z wyrównaniem od 1 września br., zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 5 ustawy okołobudżetowej “nie spełnia tego postulatu”.

Ponadto, zgodnie ustawą Karta Nauczyciela, podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli następuje nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku.

“W związku z powyższym uzasadniona jest prośba, aby Sejm RP na wniosek Prezydenta RP dokonał ponownej analizy art. 5 ustawy okołobudżetowej, zmieniając jego treść w taki sposób, aby wyrównanie podwyżki wynagrodzeń następowało od 1 stycznia 2020 r., tym bardziej, że Senat RP rekomendował Sejmowi przyjęcie poprawki tej treści – piszemy w liście do prezydenta Andrzeja Dudy” – czytamy w liście.

(PS, GN)