Polski nauczyciel łatwiej przekroczy granicę. Egzamin bez maseczki

Ułatwienia w przekraczaniu granicy przez nauczycieli, dodatkowe uprawnienia dla organizatorów i uczestników szkolnych olimpiad i konkursów, a także zmiany w przygotowaniu i przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych zawiera opublikowana właśnie nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Osoby przekraczające granicę Polski, a przybywające z kraju znajdującego się poza strefą Schengen, będą musiały przejść kwarantannę trwającą 10 dni. Kwarantannę będzie można skrócić robiąc sobie test na koronawirusa w certyfikowanym laboratorium. Osoby przekraczające granicę wewnętrzną UE środkami transportu zbiorowego, powinny mieć natomiast negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej.

Z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnieni zostaną, zgodnie z rozporządzeniem, nauczyciele szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych, a także nauczyciele skierowani do pracy za granicą, którzy przekraczają granicę po to, żeby się zaszczepić.

Nauczyciele zostali wpisani do grupy I, w związku z czym przysługuje im prawo do zaszczepienia się w grupie priorytetowej. Przepis ten dotyczy 87 nauczycieli skierowanych do pracy za granicą (głównie w polskich szkołach na Wschodzie) oraz 73 nauczycieli ze szkół przy ambasadach, którzy wyrazili chęć zaszczepienia się. A to oznacza konieczność przyjazdu do kraju.

Rozporządzenie umożliwia też wynajęcie miejsca w hotelu uczestnikom, opiekunom, organizatorom i innym osobom zaangażowanym w proces przygotowania i organizowania olimpiad, konkursów i turniejów dla uczniów. W tej chwili bowiem hotele nie mogą przyjmować gości. „Powyższe olimpiady, konkursy i turnieje odbywają się zgodnie z zaplanowanymi harmonogramem, w szczególności II i III etapy ogólnopolskich olimpiad, których ostatni, finałowy etap musi być przeprowadzony przed egzaminem ósmoklasisty oraz egzaminem maturalnym (maj 2021 r.) w celu wydania zaświadczeń dla finalistów i laureatów olimpiad, którzy na tej podstawie będą zwolnieni z egzaminów z danego przedmiotu” – podkreślili autorzy rozporządzenia.

Rząd wprowadził ponadto zmiany dotyczące przygotowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, egzaminów zawodowych oraz maturalnego. Obejmują one:
a) zwolnienie z konieczności odbywania kwarantanny osób, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m,
c) wyłączenie z zakazu organizowania zgromadzeń egzaminów, szkoleń dla egzaminatorów oraz prac osób uczestniczących w sprawdzaniu i ocenianiu prac egzaminacyjnych.

(PS, GN)