Pomorska Rada Oświatowa apeluje do ministra edukacji o pilne podwyżki dla nauczycieli

„Nauczyciele pełnią szczególną społeczną misję. Powinno im zatem towarzyszyć uznanie oraz dbałość o prestiż zawodu nauczyciela, w tym status ekonomiczny tej grupy zawodowej” – czytamy m.in. w stanowisku Pomorskiej Rady Oświatowej, która kieruje jednoczenie wyrazy uznania i podziękowania dla nauczycieli, którzy mimo trudnej sytuacji, z zaangażowaniem i oddaniem wypełniają swoją misję.

Stanowisko Pomorskiej Rady Oświatowej w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz prestiżu zawodu nauczyciela zostało przyjęte 28 września 2021 roku.

„Pomorska Rada Oświatowa, reprezentująca różne instytucje i środowiska Pomorza, korzystając ze swoich ustawowych kompetencji, uznaje za konieczne wyrażenie opinii w sprawie sytuacji kadrowej w szkołach i placówkach oświatowych oraz konieczności podjęcia działań służących podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela” – czytamy w przyjętym stanowisku.

– Tymczasem sytuacja nauczycieli jest bardzo trudna. Prawie połowa szkół ma problemy z zatrudnieniem pedagogów o odpowiednich kwalifikacjach. Dotyczy to zwłaszcza takich przedmiotów, jak fizyka, matematyka, chemia, język angielski, informatyka oraz przedmiotów zawodowych – mówi marszałek Mieczysław Struk, przewodniczący PRO.

Jak zauważa rada szkoły próbują łatać dziury przydzielając ponadwymiarowe godziny pozostałym nauczycielom, zatrudniając emerytów i nauczycieli bez odpowiednich kwalifikacji. Kolejny problem to wzrost średniej wieku nauczycieli do 47 lat. Najliczniejsza grupę stanowią nauczyciele w wieku 46-55 lat. Brakuje młodej kadry, na co mają wpływ niskie zarobki nauczycieli.

„Pomorska Rada Oświatowa zauważa, że zarobki nauczycieli w Polsce należą do najniższych w krajach OECD. Pogłębiające się braki kadrowe oraz obniżający się prestiż i status ekonomiczny nauczycieli, zdaniem Rady, są zagrożeniem dla edukacji młodego pokolenia Polaków” – zaznaczono w przyjętym stanowisku.

– Osoba zatrudniona w oświacie zarobi 63-76 procent kwoty, jaką zarabiają osoby w tym samym wieku i o podobnym wykształceniu, ale pracujące w innym zawodzie – tłumaczy Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

W swoim stanowisku PRO za konieczne uznaje pilne podjęcie przez resort edukacji działań zapobiegających dalszemu obniżaniu prestiżu zawodu nauczyciela, a także wprowadzenie systemu, który w sposób znaczący uatrakcyjniłby zawód nauczyciela i skłonił do kształcenia się oraz do podejmowania pracy w zawodzie nauczyciela, w tym przez pracowników sektora gospodarki.

W stanowisku Rada podkreśliła, iż propozycja powiązania wynagrodzeń nauczycieli z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej od lat jest postulatem związków zawodowych działających w oświacie. (…) Jednocześnie Rada pozostaje na stanowisku, że zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli nie może swymi skutkami obciążać samorządów, które już obecnie ponoszą konsekwencje rosnących kosztów związanych z realizacją zadań oświatowych – zaznaczono w stanowisku.

Pomorska Rada Oświatowa została powołana przez Sejmik Województwa Pomorskiego. Skupia 37 członków reprezentujących różne instytucje i środowiska Pomorza: szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych – w tym uczniów, rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów, jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, związki zawodowe oraz media.

(JK, GN)

Tak MEiN chce poprawić los nauczycieli: Pensum większe o 4 godziny plus 8 godzin pracy na rzecz szkoły

Rząd przyjął budżet na 2022 r. Gdzie pieniądze dla oświaty?