Poradnie i przedszkola wracają do pracy, jeśli tak zdecydują organy prowadzące

Od poniedziałku 4 maja do pracy wracają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, a od 6 maja – przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego (decydują o tym organy prowadzące). Zmienią się też zasady odbywania przez uczniów praktyk zawodowych

Ministerstwo edukacji zmieniło dwa rozporządzenia regulujące pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii:
* rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dostępne TUTAJ)
* rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dostępne TUTAJ)

Ankieta Głosu. Zapraszamy do głosowania:

Nauczycielu, czy w Twojej gminie/Twoim mieście samorząd zdecydował o otwarciu przedszkoli od 6 maja?

  • Nie (74%, 437 głosów)
  • Tak (17%, 99 głosów)
  • Nie wiem (9%, 52 głosów)

Głosujących: 588

Loading ... Loading ...

Zgodnie ze zmianami:
* od 4 maja do stacjonarnej pracy mogą wrócić poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
* od 6 maja możliwe będzie otwarcie przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

Uwaga! Nie oznacza to, że wszystkie wspomniane placówki na terenie kraju wrócą do pracy, jak przed pandemią koronawirusa. Decyzję o otwarciu wszystkich powyższych placówek podejmować będą organy prowadzące. A jeśli wznowią one działalność stacjonarną, to będą musiały wdrożyć szereg obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem pandemii opisanych w wytycznych Ministerstwa Zdrowia, MEN oraz GIS (wytyczne dostępne są TUTAJ).

W okresie zawieszenia zajęć w szkołach i prowadzenia kształcenia zdalnego nadal nie będzie można prowadzić staży uczniowskich i praktyk zawodowych. MEN wprowadziło jednak tu pewne wyjątki. Od 4 do 24 maja br. dopuszczalne będzie realizowanie praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodziców.

Ponadto, w okresie prowadzenia przez szkoły zdalnego kształcenia, praktyki zawodowe mogą zostać zaliczone, jeśli:
* uczeń szkoły policealnej i technikum posiada doświadczenie w danym zawodzie lub realizował działania w zakresie wolontariatu, których zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
* uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizował staż zawodowy u pracodawcy lub przedsiębiorcy lub w indywidualnym gospodarstwie rolnym, w ramach regionalnych programów operacyjnych, którego zakres i wymiar można zaliczyć na poczet realizacji praktyk zawodowych;
* uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa;
* uczeń szkoły policealnej odbędzie praktyki zawodowe w miejscu określonym w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, po wyrażeniu zgody przez ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – przez jego rodzica, na udział w praktykach zawodowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W roku szkolnym 2019/2020 dyrektor będzie mógł – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – zmienić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i wykorzystać je w dniach, w których w szkole odbywa się – zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, egzamin zawodowy.

Ministerstwo edukacji zrezygnowało ponadto z zakazu ogłaszania i przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektorów szkół i placówek oświatowych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Jednocześnie wygasną przepisy pozwalające przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi do 31 sierpnia 2021 lub powierzenie wicedyrektorowi pełnienia obowiązków dyrektora (też do 31 sierpnia 2021 r.). Pozostawiono jedynie możliwość przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty do 31 sierpnia 2021 r.

(PS, GN)