Prawie 24 mln euro w III edycji programu „Edukacja”. Kto może skorzystać?

O dofinansowanie mogą się starać polskie instytucje działające w obszarze edukacji formalnej – od szkół podstawowych do uczelni wyższych – oraz w obszarze edukacji  pozaformalnej. Dotyczy to wszystkich podmiotów, które prowadzą jakiekolwiek szkolenia.

Z Lilianą Budkowską, dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, rozmawia Jarosław Karpiński

Rusza nabór wniosków do nowej edycji  programu „Edukacja”. Wyjaśnijmy co to za program?

– To program, który powstał na mocy umów międzyrządowych i dotyczy wdrażania mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Jest to już trzecia edycja tego programu. Obszary priorytetowe zostały określone przez kraje darczyńców, czyli Norwegię, Islandię i Lichtenstein. W sferze edukacji dotyczą zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG i wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a krajami darczyńcami. Program został tak opracowany aby docierał do wszystkich potencjalnych zainteresowanych instytucji działających w obszarze edukacji formalnej i pozaformalnej oraz w – przypadku jednego z komponentów programu – do instytucji rynku pracy czyli małych i średnich przedsiębiorstw.

W ciągu pięciu lat do rozdysponowania będzie niemal 24 mln euro. Pieniądze te pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Kto się może starać o te pieniądze, gdzie składać odpowiednie wnioski?

– Dokładnie będzie to kwota 23 mln 529 tys. euro. Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.education.org.pl. O środki mogą się starać polskie instytucje, które działają w obszarze edukacji formalnej – od szkół podstawowych do uczelni wyższych – oraz w obszarze edukacji  pozaformalnej, czyli organizowanej poza szkołami przez różne stowarzyszenia czy instytucje kultury. Czyli dotyczy to wszystkich podmiotów, które prowadzą jakiekolwiek szkolenia. Z programu mogą również skorzystać samorządy, kuratoria, ministerstwa, placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Co zrobić, krok po kroku, żeby móc skorzystać z programu „Edukacja”?

– Przede wszystkim należy wejść na stronę, której adres podałam, zapoznać się z Zaproszeniem do składania wniosków, przeczytać przewodnik dla wnioskodawcy, sprawdzić w którym komponencie możemy aplikować i raz do roku są wybierane projekty. Ważne będą obszary priorytetowe.

Proszę je wymienić.

– Takim obszarem jest np. edukacja włączająca, czyli wszystkie te działania, które włączają osoby mające trudniejszy dostęp do edukacji z powodów geograficznych, społecznych, materialnych, związanych z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną. Kolejnym obszarem jest zarządzanie w sektorze edukacji, czyli wszystkie te umiejętności, które mają wesprzeć decydentów oświatowych. Mówimy też o zewnętrznych systemach zapewnienia jakości, czyli o tym jak zbudować cały system zarządzania w swojej instytucji. Priorytetowym komponentem dla krajów darczyńców jest instytucjonalna praca dotycząca kształcenia zawodowego. Chodzi tutaj zarówno o szkoły branżowe jak i technika, uczelnie wyższe zawodowe, a także przedsiębiorstwa, w których odbywają się staże i praktyki dla uczniów.

Tam trafi najwięcej pieniędzy?

– Tak. Największa pula środków, bo blisko 9 mln euro, przeznaczona zostanie na kształcenie zawodowe. Projekty zakwalifikowane do programu uzyskają dofinansowanie na poziomie 100 proc. Jedynie w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe będzie to 90 proc. finansowania. Projekty te muszą zostać wprowadzone w życie do końca 2024 r. Na złożenie projektu od chwili ogłoszenia konkursu potencjalni uczestnicy będą mieli co najmniej dwa miesiące. Zachęcamy do udziału w programie.

Dziękuję za rozmowę.