Protestujący w petycji do MEiN: „Edukacja jest najważniejsza”

Nowoczesnej edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej, oświaty z profesjonalną i dowartościowaną kadrą oraz zmian w szkolnictwie wyższym i nauki domagali się uczestnicy dzisiejszej pikiety zorganizowanej przez ZNP pod siedzibą resortu edukacji w Warszawie.

ZNP rozpoczął nowy rok szkolny pikietą protestacyjną pod hasłem “Lekcja obywatelska. Temat: Edukacja jest najważniejsza”. W proteście pod siedzibą MEiN w Warszawie wzięli udział nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy oświaty z całej Polski, a także przedstawiciele rodziców i oświatowych organizacji społecznych oraz liderzy edukacyjni.

Przedstawiciele protestujących złożyli w ministerstwie edukacji petycję:

Warszawa, 1 września 2023 r.

Sz. P. Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

 

P E T Y C J A

My, uczestnicy i uczestniczki pikiety protestacyjnej, zgromadzeni przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki 1 września 2023 roku, wnioskujemy o wprowadzenie zmian w edukacji w porozumieniu z szerokim gronem nauczycieli i pracowników oświaty, rodziców oraz edukacyjnych organizacji pozarządowych, które poprawiają sytuację dzieci, wychowanków, uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników edukacji.

Domagamy się:

* edukacji na miarę XXI, a nie XIX wieku

„odchudzenia” podstawy programowej, indywidualizacji kształcenia w klasach do 20 uczniów, darmowych podręczników na wszystkich etapach edukacyjnych, kształcenia kompetencji kluczowych, zapewnienia w szkołach wsparcia specjalistów – psychologów i pedagogów;

* edukacji dobrze i racjonalnie finansowanej

zwiększenia i urealnienia nakładów budżetowych na edukację od przedszkoli po uczelnie wyższe,

prawnego zagwarantowania procentowego udziału wydatków na oświatę w stosunku do PKB na poziomie nie niższym niż 3 proc.,

realnej poprawy sytuacji materialnej nauczycieli przez powiązanie systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce,

finansowania wynagrodzenia nauczycieli z budżetu państwa,

wzrostu wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami;

* edukacji z profesjonalną i dowartościowaną kadrą

dowartościowania i docenienia kadry nauczycielskiej oraz pracowników edukacji,

radykalnej podwyżki nauczycielskich płac oraz wprowadzenia mechanizmu gwarantującego ich regularny wzrost,

zmniejszenia szkolnej biurokracji, wyposażenia miejsc pracy nauczycieli, poprawy warunków pracy i modyfikacji systemu oceny pracy nauczycieli;

* zmian w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki

podwyżki wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki o 20 proc. z wyrównaniem od lipca br., zagwarantowania minimalnego wynagrodzenia profesora na poziomie dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce, ustawowego powiązania wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z wynagrodzeniami zasadniczymi nauczycieli akademickich, zwiększenia nakładów na finansowanie szkolnictwa wyższego;

* edukacji ukierunkowanej na kluczowe kompetencje, a nie szczegółowe wiadomości
* edukacji opartej na autonomii i samodzielności szkół, a nie centralnie sterowanej
* edukacji równych szans.

Dzisiaj mamy rekordowo wysoką inflację i rekordowo niskie pensje a państwo nie ceni nauczycieli. Kształcimy kadry, które przyczyniają się do rozwoju naszego kraju, tymczasem przedszkolom, szkołom i uczelniom grozi zapaść kadrowa, bo niskie wynagrodzenia nie przyciągają młodych zdolnych ludzi do pracy w zawodzie nauczyciela, wychowawcy i naukowca.

W wyniku ostatnich zmian pogorszyły się warunki nauki i pracy w oświacie, na polskich uczelniach i w placówkach badawczych.

Mamy dość niedofinansowania polskich przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, uczelni i instytutów badawczych!

Mamy dość minimalnego wynagrodzenia asystenta o 5 zł więcej niż płaca minimalna i nauczyciela początkującego o 90 zł więcej niż płaca minimalna!

Nam, uczestnikom i uczestniczkom pikiety protestacyjnej 1 września 2023 roku, zależy na naszych uczniach i uczennicach oraz studentach i studentkach! Jesteśmy przekonani, że edukacja jest najważniejsza, bo dzięki niej zmienia się świat!

W imieniu uczestników i uczestniczek pikiety protestacyjnej ZNP

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(PS, GN)

Źródło: https://znp.edu.pl/petycja-uczestnikow-i-uczestniczek-pikiety-protestacyjnej-znp-1-09-2023/