RODO w oświacie. Nowe przepisy prawa oświatowego już obowiązują

Od kilku dni obowiązują przepisy dostosowujące ustawę – Prawo oświatowe do RODO. Wprowadzają dodatkowy obowiązek – zachowania w poufności informacji od uczniów.

Z przestrzegania tej zasady będzie można nauczyciela zwolnić – prawo do tego będą mieli m.in. rodzice uczniów.

Licząca aż 114 stron nowelizacja dostosowuje szereg ustaw – w tym ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę o systemie oświaty do – do przepisów rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO).

Od 4 maja br. obowiązuje wiec kilka bardzo istotnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół nowych przepisów. Nakładają one na nauczycieli dodatkowy obowiązek – zachowania w poufności informacji uzyskanych od uczniów. Nawet, jeśli ci są niepełnoletni. To tzw. tajemnica nauczycielska.

Zgodnie z art. 148 nowelizacji w ustawie – Prawo oświatowe pojawił się nowy artykuł – art.  30a w brzmieniu:

„1. Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z tych przepisów.

  1. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach, o których mowa w ust.1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.
  2. Przepisu ust.2 nie stosuje się:

1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;

2) jeżeli  uczeń,  a  w przypadku  ucznia  niepełnoletniego  jego  rodzic,  wyrazi  zgodę  na  ujawnienie  określonych informacji;

3)w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne”.

Zmieniło się także brzmienie art. 68 ustawy – Prawo oświatowe, do tego przepisu dodano pkt 12 w brzmieniu:

„wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych”.

Ten sam przepis, który umieszczono w nowym art. 30a ustawy – Prawo oświatowe, pojawił się także w ustawie o systemie oświaty jako art.13b.

 

(JK, GN)

 

Zobacz też w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)