RPO interweniuje ws. religii w szkołach. Napisał list do kurator Nowak

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak o wskazanie podstawy prawnej zalecania dyrektorom szkół publicznych nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych. Wiadomo, że takiej podstawy nie ma.

Z wnioskiem do RPO ws. zaleceń małopolskiej kurator, dotyczących lekcji religii, zwrócili się posłowie Koalicji Obywatelskiej. Parlamentarzyści poprosili rzecznika o zbadanie, czy Barbara Nowak nie łamie prawa, wywierając naciski na dyrektorów szkół, aby religia nie wypadała na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

W piśmie do RPO politycy KO przytoczyli wypowiedzi małopolskiej kurator, cytowane przez media. „Od lat proszę dyrektorów, by lekcje religii nie odbywały się na pierwszej lub ostatniej godzinie. To nie jest w porządku. To jest sygnał, zachęta dla młodych ludzi, by nie chodzili na nie” – przytaczają posłowie zamieszczone w „Gazecie Wyborczej” zdania kurator.

Rzecznik podjął interwencję. „Zwracam się do Pani Kurator z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej zalecania dyrektorom szkół publicznych nieumieszczania lekcji religii na pierwszych i ostatnich godzinach lekcyjnych” – napisał zastępca Rzecznika Praw Obywatela Stanisław Trociuk.

Jak poinformował, rodzice dzieci nieuczęszczających na religię od lat kierują do RPO wnioski z postulatami umieszczania tego przedmiotu na pierwszych lub ostatnich godzinach lekcyjnych. Zdaniem rodziców, konieczność oczekiwania na okienkach w bibliotece albo w świetlicy może być dla ich dziecka źródłem poczucia wykluczenia. Część rodziców sygnalizuje też problem organizowania na lekcjach religii, podczas nieobecności katechety, zastępstw z przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich uczniów.

Temat miejsca religii w grafiku szkolnym był wcześniej poruszany przez RPO w pytaniach do Ministra Edukacji Narodowej. W odpowiedzi szef resortu wskazywał, że organizacja religii i etyki w szkole, w tym ich miejsce w planie zajęć, a także zapewnienie opieki dzieciom nieuczęszczającym na te zajęcia, jest wyłącznie kompetencją dyrektora szkoły – wynika to z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.). Zgodnie zaś z art. 110 ust. 4 tej ustawy, to dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

(JK, GN)

Posłowie KO chcą, by RPO zajął się wypowiedziami kurator Nowak na temat religii w szkołach. Wywiera nacisk na dyrektorów?