Rząd przedłużył obowiązywanie obostrzeń sanitarnych

Do 27 grudnia przedłużona została „godzina policyjna” dla uczniów. Biblioteki mogą działać wyłącznie w ścisłym reżimie sanitarnym

Dziś weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Zdecydowana większość znajdujących się w tym dokumencie obostrzeń obowiązywała już wcześniej. Rząd postanowił jednak przedłużyć ich obowiązywanie do 27 grudnia br.

Dlatego do 27 grudnia 2020 r., od poniedziałku do piątku w dniach, w których szkoły lub placówki oświatowe prowadzą zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze, w godzinach 8.00–16.00, małoletni do ukończenia 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodziców, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Chyba że młodzi ludzie przemieszczają się do szkoły lub wracają z niej do domu.

Ważną informacją dla uczniów, nauczycieli, studentów i naukowców jest to, że do 27 grudnia 2020 r. biblioteki publiczne i naukowe mogą funkcjonować tylko w ścisłym reżimie sanitarnym. W czytelniach może więc przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki należy zamieścić informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

Do dnia 27 grudnia 2020 r. obowiązuje też nakaz zakrywania twarzy i nosa w miejscach publicznych oraz w obiektach użyteczności publicznej. Nakaz ten nie obowiązuje jednak uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w żłobkach – na ich terenie. Chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej.

„Zakłada się zmianę przepisu, który nakazywał zakrywanie ust i nosa w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Rozwiązanie było zbyt daleko idące w przypadku niektórych zakładów pracy, w związku z czym zmodyfikowano je tak, aby pracodawca decydował w tym zakresie. To samo dotyczy osób przebywających w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, z tym że w tym przypadku wprowadzono – jak przed dniem 28 listopada 2020 r. – zwolnienie z obowiązku zakrywania ust i nosa w stosunku do osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tych budynkach, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. W zakładach pracy i ww. budynkach będzie można odkrywać usta i nos w celu spożycia posiłku – co jest rozwiązaniem oczywistym” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)