Państwo prześwietli ścieżki zawodowe absolwentów szkół ponadpodstawowych

Wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych zakłada przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Prawa oświatowego. Projekt przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Zgodnie z projektem możliwe będzie pozyskiwanie i przetwarzanie szczegółowych danych potrzebnych do monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane o zarobkach, podjętej pracy czy kontynuowaniu nauki mają pomóc resortowi edukacji w dopasowaniu oferty kształcenia do potrzeb firm.

To, by takie informacje, zbierane były w jednym miejscu, zaleca Unia Europejska. Projektowane rozwiązania są wzorowane na przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w oparciu o które funkcjonuje ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych karier absolwentów szkół wyższych – system ELA (Ekonomiczne Losy Absolwentów).

Monitorowanie opierać się będzie na danych administracyjnych zawartych w bazach: Systemu Informacji Oświatowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

„Informacje o karierach absolwentów – zbierane corocznie i prezentowane w ujednoliconej, porównywalnej między latami formie – będą mogły zostać wykorzystane do ulepszenia metodologii prognozowania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje. Rozwiązanie to pomoże dopasować strukturę kształcenia i programy do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych” – czytamy w komunikacie.

Wskazano w nim także, że dzięki temu system kształcenia – w szczególności w szkolnictwie branżowym – będzie lepiej odpowiadał na potrzeby rynku pracy oraz umożliwiał absolwentom mobilność edukacyjną i zawodową.

System monitoringu karier absolwentów – jak podano – „dostarczy również rzetelnych informacji dotyczących warunków zatrudnienia i płacy absolwentów w poszczególnych zawodach, branżach i regionach”.

„Społeczna percepcja różnych ścieżek kształcenia i zawodów oparta jest w dużej mierze na nieprawdziwych stereotypach, które mogłyby zostać przełamane dopiero poprzez odwołanie się do obiektywnych, łatwo dostępnych i zrozumiałych informacji o rzeczywistej sytuacji absolwentów na rynku pracy” – napisano w komunikacie.

Projekt znajduje się tutaj.

(JK, GN)

100 dni Czarnka : Zawierzył swoje obowiązki na Jasnej Górze, zapowiedział “naukę o rodzinie” oraz program dla szkół po pandemii