MEiN wydłuża obowiązywanie przepisów o lockdownie w szkołach do 31 sierpnia 2022 r. Znamy uzasadnienie tej decyzji…

Choć przedstawiciele MEiN w ostatnich tygodniach wielokrotnie zapowiadali, że od 1 września br. uczniowie na pewno będą się uczyli stacjonarnie, to jednocześnie resort edukacji postanowił wydłużyć do 31 sierpnia 2022 r. dotychczasowe przepisy pozwalające szkołom prowadzić zajęcia w sposób zdalny lub hybrydowy.

Ministerstwo edukacji opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dokument zawiera jedno rozwiązanie. Zgodnie z nim:

“Do dnia 31 sierpnia 2022 r. ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

W dotychczasowej wersji rozporządzenia datą graniczną był 31 grudnia 2021 r.

“Planuje się, że od dnia 1 września 2021 r. wszyscy uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii” – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Jednocześnie dokument “przewiduje wydłużenie terminu możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w których zajęcia zostaną zawieszone”.

Ministerstwo edukacji poinformowało, że przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, których “funkcjonowanie zostanie ograniczone będą mogły realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

Według autorów rozporządzenia, wydłużenie terminu obowiązywania rozporządzenia do 31 sierpnia 2022 r. ma umożliwić m.in. przeprowadzenie egzaminów: ósmoklasisty i maturalnego na szczególnych warunkach.

(PS, GN)